Dictionary<TKey,TValue>.KeyCollection.ICollection<TKey>.Add(TKey) Metoda

Definicja

Dodaje element do elementu ICollection<T> .Adds an item to the ICollection<T>. Ta implementacja zawsze zgłasza NotSupportedException .This implementation always throws NotSupportedException.

 virtual void System.Collections.Generic.ICollection<TKey>.Add(TKey item) = System::Collections::Generic::ICollection<TKey>::Add;
void ICollection<TKey>.Add (TKey item);
abstract member System.Collections.Generic.ICollection<TKey>.Add : 'Key -> unit
override this.System.Collections.Generic.ICollection<TKey>.Add : 'Key -> unit
Sub Add (item As TKey) Implements ICollection(Of TKey).Add

Parametry

item
TKey

Obiekt, który ma zostać dodany do ICollection<T> .The object to add to the ICollection<T>.

Implementuje

Wyjątki

Zawsze generowany.Always thrown.

Dotyczy

Zobacz też