Dictionary<TKey,TValue>.KeyCollection.ICollection<TKey>.Contains(TKey) Metoda

Definicja

Określa, czy ICollection<T> zawiera konkretną wartość.Determines whether the ICollection<T> contains a specific value.

 virtual bool System.Collections.Generic.ICollection<TKey>.Contains(TKey item) = System::Collections::Generic::ICollection<TKey>::Contains;
bool ICollection<TKey>.Contains (TKey item);
abstract member System.Collections.Generic.ICollection<TKey>.Contains : 'Key -> bool
override this.System.Collections.Generic.ICollection<TKey>.Contains : 'Key -> bool
Function Contains (item As TKey) As Boolean Implements ICollection(Of TKey).Contains

Parametry

item
TKey

Obiekt, który ma zostać zlokalizowany w ICollection<T> .The object to locate in the ICollection<T>.

Zwraca

Boolean

true Jeśli item znajduje się w ICollection<T> ; w przeciwnym razie, false .true if item is found in the ICollection<T>; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Implementacje mogą się różnić w zależności od tego, jak określają równość obiektów; na przykład program List<T> używa programu, w którym Default Dictionary<TKey,TValue> umożliwia użytkownikowi określenie IComparer<T> implementacji do użycia podczas porównywania kluczy.Implementations can vary in how they determine equality of objects; for example, List<T> uses Default, whereas, Dictionary<TKey,TValue> allows the user to specify the IComparer<T> implementation to use for comparing keys.

Ta metoda jest operacją O(1).This method is an O(1) operation.

Dotyczy