Dictionary<TKey,TValue>.OnDeserialization(Object) Metoda

Definicja

Implementuje ISerializable interfejs i wywołuje zdarzenie deserializacji po zakończeniu deserializacji.Implements the ISerializable interface and raises the deserialization event when the deserialization is complete.

public:
 virtual void OnDeserialization(System::Object ^ sender);
public virtual void OnDeserialization (object? sender);
public virtual void OnDeserialization (object sender);
abstract member OnDeserialization : obj -> unit
override this.OnDeserialization : obj -> unit
Public Overridable Sub OnDeserialization (sender As Object)

Parametry

sender
Object

Źródło zdarzenia deserializacji.The source of the deserialization event.

Implementuje

Wyjątki

SerializationInfoObiekt skojarzony z bieżącym Dictionary<TKey,TValue> wystąpieniem jest nieprawidłowy.The SerializationInfo object associated with the current Dictionary<TKey,TValue> instance is invalid.

Uwagi

Ta metoda jest n operacją o (), gdzie n is Count .This method is an O(n) operation, where n is Count.

Dotyczy

Zobacz też