Dictionary<TKey,TValue>.IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.Keys Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję zawierającą klucze IReadOnlyDictionary<TKey,TValue> .Gets a collection containing the keys of the IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.

property System::Collections::Generic::IEnumerable<TKey> ^ System::Collections::Generic::IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>::Keys { System::Collections::Generic::IEnumerable<TKey> ^ get(); };
System.Collections.Generic.IEnumerable<TKey> System.Collections.Generic.IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.Keys { get; }
member this.System.Collections.Generic.IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.Keys : seq<'Key>
 ReadOnly Property Keys As IEnumerable(Of TKey) Implements IReadOnlyDictionary(Of TKey, TValue).Keys

Wartość właściwości

IEnumerable<TKey>

Kolekcja zawierająca klucze IReadOnlyDictionary<TKey,TValue> .A collection containing the keys of the IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.

Implementuje

Dotyczy