Dictionary<TKey,TValue>.TrimExcess Metoda

Definicja

Przeciążenia

TrimExcess(Int32)

Ustawia pojemność tego słownika, aby pomieścić określoną liczbę wpisów bez dalszej ekspansji magazynu zapasowego.Sets the capacity of this dictionary to hold up a specified number of entries without any further expansion of its backing storage.

TrimExcess()

Ustawia pojemność tego słownika, tak jakby był pierwotnie zainicjowany przy użyciu wszystkich jego wpisów.Sets the capacity of this dictionary to what it would be if it had been originally initialized with all its entries.

TrimExcess(Int32)

Ustawia pojemność tego słownika, aby pomieścić określoną liczbę wpisów bez dalszej ekspansji magazynu zapasowego.Sets the capacity of this dictionary to hold up a specified number of entries without any further expansion of its backing storage.

public:
 void TrimExcess(int capacity);
public void TrimExcess (int capacity);
member this.TrimExcess : int -> unit
Public Sub TrimExcess (capacity As Integer)

Parametry

capacity
Int32

Nowa pojemność.The new capacity.

Wyjątki

capacity jest mniejsze niż Dictionary<TKey,TValue> .capacity is less than Dictionary<TKey,TValue>.

Uwagi

Tej metody można użyć do zminimalizowania obciążenia pamięci, gdy wiadomo, że nie zostaną dodane żadne nowe elementy.This method can be used to minimize the memory overhead once it is known that no new elements will be added.

Dotyczy

TrimExcess()

Ustawia pojemność tego słownika, tak jakby był pierwotnie zainicjowany przy użyciu wszystkich jego wpisów.Sets the capacity of this dictionary to what it would be if it had been originally initialized with all its entries.

public:
 void TrimExcess();
public void TrimExcess ();
member this.TrimExcess : unit -> unit
Public Sub TrimExcess ()

Uwagi

Tej metody można użyć do zminimalizowania obciążenia pamięci, gdy wiadomo, że żadne nowe elementy nie zostaną dodane do słownika.This method can be used to minimize memory overhead once it is known that no new elements will be added to the dictionary. Aby alokować tablicę magazynu o minimalnym rozmiarze, wykonaj następujące instrukcje:To allocate a minimum size storage array, execute the following statements:

dictionary.Clear();
dictionary.TrimExcess();

Dotyczy