Dictionary<TKey,TValue>.ValueCollection.Enumerator.IEnumerator.Current Właściwość

Definicja

Pobiera element z bieżącego położenia modułu wyliczającego.Gets the element at the current position of the enumerator.

property System::Object ^ System::Collections::IEnumerator::Current { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.IEnumerator.Current { get; }
System.Collections.IEnumerator.Current
 ReadOnly Property Current As Object Implements IEnumerator.Current

Wartość właściwości

Element w kolekcji na bieżącym miejscu modułu wyliczającego.The element in the collection at the current position of the enumerator.

Implementuje

Wyjątki

Moduł wyliczający jest umieszczony przed pierwszym elementem kolekcji lub po ostatnim elemencie.The enumerator is positioned before the first element of the collection or after the last element.

Uwagi

IEnumerator.Current jest niezdefiniowany w żadnym z następujących warunków:IEnumerator.Current is undefined under any of the following conditions:

  • Moduł wyliczający jest umieszczony przed pierwszym elementem kolekcji.The enumerator is positioned before the first element of the collection. Dzieje się tak po utworzeniu modułu wyliczającego lub po wywołaniu metody IEnumerator.Reset.That happens after an enumerator is created or after the IEnumerator.Reset method is called. Przed przeczytaniem wartości właściwości IEnumerator.Current należy wywołać metodę MoveNext, aby przemieścić moduł wyliczający do pierwszego elementu kolekcji.The MoveNext method must be called to advance the enumerator to the first element of the collection before reading the value of the IEnumerator.Current property.

  • Ostatnie wywołanie MoveNext zwróciło false, który wskazuje koniec kolekcji i że moduł wyliczający jest umieszczony po ostatnim elemencie kolekcji.The last call to MoveNext returned false, which indicates the end of the collection and that the enumerator is positioned after the last element of the collection.

  • Moduł wyliczający jest unieważniony z powodu zmian wprowadzonych w kolekcji, takich jak dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie elementów.The enumerator is invalidated due to changes made in the collection, such as adding, modifying, or deleting elements.

IEnumerator.Current nie przesuwa pozycji modułu wyliczającego, a kolejne wywołania do IEnumerator.Current zwracają ten sam obiekt do momentu wywołania MoveNext lub IEnumerator.Reset.IEnumerator.Current does not move the position of the enumerator, and consecutive calls to IEnumerator.Current return the same object until either MoveNext or IEnumerator.Reset is called.

Dotyczy

Zobacz też