ICollection<T>.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja ICollection<T> jest przeznaczona tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the ICollection<T> is read-only.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli ICollection<T> jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie false .true if the ICollection<T> is read-only; otherwise, false.

Uwagi

Kolekcja, która jest tylko do odczytu, nie zezwala na dodawanie lub usuwanie elementów po utworzeniu kolekcji.A collection that is read-only does not allow the addition or removal of elements after the collection is created. Należy zauważyć, że tylko do odczytu w tym kontekście nie wskazuje, czy można modyfikować poszczególne elementy kolekcji, ponieważ ICollection<T> interfejs obsługuje tylko operacje dodawania i usuwania.Note that read-only in this context does not indicate whether individual elements of the collection can be modified, since the ICollection<T> interface only supports addition and removal operations. Na przykład IsReadOnly Właściwość tablicy, która jest rzutowana lub konwertowana na ICollection<T> obiekt zwraca true , nawet jeśli można modyfikować poszczególne elementy tablicy.For example, the IsReadOnly property of an array that is cast or converted to an ICollection<T> object returns true, even though individual array elements can be modified.

Dotyczy