IList<T>.RemoveAt(Int32) Metoda

Definicja

Usuwa IList<T> element o określonym indeksie.Removes the IList<T> item at the specified index.

public:
 void RemoveAt(int index);
public void RemoveAt (int index);
abstract member RemoveAt : int -> unit
Public Sub RemoveAt (index As Integer)

Parametry

index
Int32

Liczony od zera indeks elementu, który ma zostać usunięty.The zero-based index of the item to remove.

Wyjątki

index nie jest prawidłowym indeksem w IList<T> .index is not a valid index in the IList<T>.

IList<T>Jest tylko do odczytu.The IList<T> is read-only.

Uwagi

W kolekcjach elementów sąsiadujących, takich jak listy, elementy znajdujące się po usuniętym elemencie są przenoszone do opuszczone.In collections of contiguous elements, such as lists, the elements that follow the removed element move up to occupy the vacated spot. Jeśli kolekcja jest indeksowana, indeksy przeniesionych elementów również są aktualizowane.If the collection is indexed, the indexes of the elements that are moved are also updated. To zachowanie nie dotyczy kolekcji, w których elementy są pod względem koncepcyjnym pogrupowane w przedziały, np. tablic skrótów.This behavior does not apply to collections where elements are conceptually grouped into buckets, such as a hash table.

Dotyczy

Zobacz też