IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.Keys Właściwość

Definicja

Pobiera wyliczalną kolekcję, która zawiera klucze w słowniku tylko do odczytu.Gets an enumerable collection that contains the keys in the read-only dictionary.

public:
 property System::Collections::Generic::IEnumerable<TKey> ^ Keys { System::Collections::Generic::IEnumerable<TKey> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IEnumerable<TKey> Keys { get; }
member this.Keys : seq<'Key>
Public ReadOnly Property Keys As IEnumerable(Of TKey)

Wartość właściwości

IEnumerable<TKey>

Wyliczalna Kolekcja zawierająca klucze w słowniku tylko do odczytu.An enumerable collection that contains the keys in the read-only dictionary.

Uwagi

Kolejność kluczy w wyliczalnej kolekcji jest nieokreślona, ale implementacja musi zagwarantować, że klucze są w tej samej kolejności co odpowiednie wartości w wyliczalnej kolekcji, która jest zwracana przez Values Właściwość.The order of the keys in the enumerable collection is unspecified, but the implementation must guarantee that the keys are in the same order as the corresponding values in the enumerable collection that is returned by the Values property.

Dotyczy