IReadOnlyList<T>.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera element o określonym indeksie na liście tylko do odczytu.Gets the element at the specified index in the read-only list.

public T this[int index] { get; }
member this.Item(int) : 'T
Default Public ReadOnly Property Item(index As Integer) As T

Parametry

index
Int32

Liczony od zera indeks elementu, który ma zostać pobrany.The zero-based index of the element to get.

Wartość właściwości

T

Element pod określonym indeksem na liście tylko do odczytu.The element at the specified index in the read-only list.

Dotyczy