ISet<T>.Overlaps(IEnumerable<T>) Metoda

Definicja

Określa, czy bieżący zestaw pokrywa się z określoną kolekcją.Determines whether the current set overlaps with the specified collection.

public:
 bool Overlaps(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ other);
public bool Overlaps (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> other);
abstract member Overlaps : seq<'T> -> bool
Public Function Overlaps (other As IEnumerable(Of T)) As Boolean

Parametry

other
IEnumerable<T>

Kolekcja do porównania z bieżącym zestawem.The collection to compare to the current set.

Zwraca

Boolean

trueJeśli bieżący zestaw i other współdzielą się z co najmniej jednym elementem wspólnym; w przeciwnym razie false .true if the current set and other share at least one common element; otherwise, false.

Wyjątki

other to null.other is null.

Uwagi

Wszystkie zduplikowane elementy w programie other są ignorowane.Any duplicate elements in other are ignored.

Dotyczy