KeyValuePair<TKey,TValue>.Value Właściwość

Definicja

Pobiera wartość w parze klucz/wartość.

public:
 property TValue Value { TValue get(); };
public TValue Value { get; }
member this.Value : 'Value
Public ReadOnly Property Value As TValue

Wartość właściwości

TValue

Wartość TValue , która jest wartością .KeyValuePair<TKey,TValue>

Przykłady

Poniższy przykład kodu przedstawia sposób wyliczania kluczy i wartości w słowniku KeyValuePair<TKey,TValue> przy użyciu struktury.

Ten kod jest częścią większego przykładu udostępnionego Dictionary<TKey,TValue> dla klasy .

// When you use foreach to enumerate dictionary elements,
// the elements are retrieved as KeyValuePair objects.
Console::WriteLine();
for each( KeyValuePair<String^, String^> kvp in openWith )
{
  Console::WriteLine("Key = {0}, Value = {1}",
    kvp.Key, kvp.Value);
}
// When you use foreach to enumerate dictionary elements,
// the elements are retrieved as KeyValuePair objects.
Console.WriteLine();
foreach( KeyValuePair<string, string> kvp in openWith )
{
  Console.WriteLine("Key = {0}, Value = {1}",
    kvp.Key, kvp.Value);
}
' When you use foreach to enumerate dictionary elements,
' the elements are retrieved as KeyValuePair objects.
Console.WriteLine()
For Each kvp As KeyValuePair(Of String, String) In openWith
  Console.WriteLine("Key = {0}, Value = {1}", _
    kvp.Key, kvp.Value)
Next kvp

Uwagi

Ta właściwość jest tylko do odczytu/tylko.

Dotyczy