List<T>.FindLastIndex Metoda

Definicja

Wyszukuje element, który odpowiada warunkom zdefiniowanym przez określony predykat, i zwraca indeks (liczony od zera) ostatniego wystąpienia w lub jego List<T> części.Searches for an element that matches the conditions defined by a specified predicate, and returns the zero-based index of the last occurrence within the List<T> or a portion of it.

Przeciążenia

FindLastIndex(Predicate<T>)

Wyszukuje element, który odpowiada warunkom zdefiniowanym przez określony predykat, i zwraca indeks (liczony od zera) ostatniego wystąpienia w całości List<T> .Searches for an element that matches the conditions defined by the specified predicate, and returns the zero-based index of the last occurrence within the entire List<T>.

FindLastIndex(Int32, Predicate<T>)

Wyszukuje element, który odpowiada warunkom zdefiniowanym przez określony predykat, i zwraca indeks (liczony od zera) ostatniego wystąpienia w zakresie elementów w List<T> , który rozciąga się od pierwszego elementu do określonego indeksu.Searches for an element that matches the conditions defined by the specified predicate, and returns the zero-based index of the last occurrence within the range of elements in the List<T> that extends from the first element to the specified index.

FindLastIndex(Int32, Int32, Predicate<T>)

Wyszukuje element, który odpowiada warunkom zdefiniowanym przez określony predykat, i zwraca indeks (liczony od zera) ostatniego wystąpienia w zakresie elementów w List<T> , który zawiera określoną liczbę elementów i kończą się określonym indeksem.Searches for an element that matches the conditions defined by the specified predicate, and returns the zero-based index of the last occurrence within the range of elements in the List<T> that contains the specified number of elements and ends at the specified index.

FindLastIndex(Predicate<T>)

Wyszukuje element, który odpowiada warunkom zdefiniowanym przez określony predykat, i zwraca indeks (liczony od zera) ostatniego wystąpienia w całości List<T> .Searches for an element that matches the conditions defined by the specified predicate, and returns the zero-based index of the last occurrence within the entire List<T>.

public:
 int FindLastIndex(Predicate<T> ^ match);
public int FindLastIndex (Predicate<T> match);
member this.FindLastIndex : Predicate<'T> -> int
Public Function FindLastIndex (match As Predicate(Of T)) As Integer

Parametry

match
Predicate<T>

Predicate<T>Delegat, który definiuje warunki elementu do wyszukania.The Predicate<T> delegate that defines the conditions of the element to search for.

Zwraca

Int32

Indeks (liczony od zera) ostatniego wystąpienia elementu, który jest zgodny z warunkami zdefiniowanymi przez match , jeśli został znaleziony; w przeciwnym razie-1.The zero-based index of the last occurrence of an element that matches the conditions defined by match, if found; otherwise, -1.

Wyjątki

match to null.match is null.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje metody znajdowania dla List<T> klasy.The following example demonstrates the find methods for the List<T> class. Przykład dla List<T> klasy zawiera book obiekty klasy Book , przy użyciu danych z przykładowego pliku XML: Books (LINQ to XML).The example for the List<T> class contains book objects, of class Book, using the data from the Sample XML File: Books (LINQ to XML). FillListMetoda w przykładzie używa LINQ to XML , aby przeanalizować wartości z XML do wartości właściwości book obiektów.The FillList method in the example uses LINQ to XML to parse the values from the XML to property values of the book objects.

W poniższej tabeli opisano przykłady dotyczące metod znajdowania.The following table describes the examples provided for the find methods.

MetodaMethod PrzykładExample
Find(Predicate<T>) Znajduje książkę według identyfikatora przy użyciu IDToFind delegata predykatu.Finds a book by an ID using the IDToFind predicate delegate.

W przykładzie w języku C# jest wykorzystywany delegat anonimowy.C# example uses an anonymous delegate.
FindAll(Predicate<T>) Znajdź wszystkie książki, których Genre Właściwość jest "Computer" przy użyciu FindComputer delegata predykatu.Find all books that whose Genre property is "Computer" using the FindComputer predicate delegate.
FindLast(Predicate<T>) Znajduje ostatnią książkę w kolekcji, która ma datę opublikowania przed 2001, przy użyciu PubBefore2001 delegata predykatu.Finds the last book in the collection that has a publish date before 2001, using the PubBefore2001 predicate delegate.

W przykładzie w języku C# jest wykorzystywany delegat anonimowy.C# example uses an anonymous delegate.
FindIndex(Predicate<T>) Znajduje indeks pierwszej książki komputerowej przy użyciu FindComputer delegata predykatu.Finds the index of first computer book using the FindComputer predicate delegate.
FindLastIndex(Predicate<T>) Znajduje indeks ostatniej książki komputerowej przy użyciu FindComputer delegata predykatu.Finds the index of the last computer book using the FindComputer predicate delegate.
FindIndex(Int32, Int32, Predicate<T>) Znajduje indeks pierwszej książki komputerowej w drugiej połowie kolekcji przy użyciu FindComputer delegata predykatu.Finds the index of first computer book in the second half of the collection, using the FindComputer predicate delegate.
FindLastIndex(Int32, Int32, Predicate<T>) Znajduje indeks ostatniej książki komputerowej w drugiej połowie kolekcji przy użyciu FindComputer delegata predykatu.Finds the index of last computer book in the second half of the collection, using the FindComputer predicate delegate.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Xml.Linq;

namespace Find
{
  class Program
  {
    private static string IDtoFind = "bk109";

    private static List<Book> Books = new List<Book>();
    public static void Main(string[] args)
    {
      FillList();

      // Find a book by its ID.
      Book result = Books.Find(
      delegate(Book bk)
      {
        return bk.ID == IDtoFind;
      }
      );
      if (result != null)
      {
        DisplayResult(result, "Find by ID: " + IDtoFind);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("\nNot found: {0}", IDtoFind);
      }

      // Find last book in collection published before 2001.
      result = Books.FindLast(
      delegate(Book bk)
      {
        DateTime year2001 = new DateTime(2001,01,01);
        return bk.Publish_date < year2001;
      });
      if (result != null)
      {
        DisplayResult(result, "Last book in collection published before 2001:");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("\nNot found: {0}", IDtoFind);
      }

      // Find all computer books.
      List<Book> results = Books.FindAll(FindComputer);
      if (results.Count != 0)
      {
        DisplayResults(results, "All computer:");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("\nNo books found.");
      }

      // Find all books under $10.00.
      results = Books.FindAll(
      delegate(Book bk)
      {
        return bk.Price < 10.00;
      }
      );
      if (results.Count != 0)
      {
        DisplayResults(results, "Books under $10:");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("\nNo books found.");
      }

      // Find index values.
      Console.WriteLine();
      int ndx = Books.FindIndex(FindComputer);
      Console.WriteLine("Index of first computer book: {0}", ndx);
      ndx = Books.FindLastIndex(FindComputer);
      Console.WriteLine("Index of last computer book: {0}", ndx);

      int mid = Books.Count / 2;
      ndx = Books.FindIndex(mid, mid, FindComputer);
      Console.WriteLine("Index of first computer book in the second half of the collection: {0}", ndx);

      ndx = Books.FindLastIndex(Books.Count - 1, mid, FindComputer);
      Console.WriteLine("Index of last computer book in the second half of the collection: {0}", ndx);
    }

    // Populates the list with sample data.
    private static void FillList()
    {

      // Create XML elements from a source file.
      XElement xTree = XElement.Load(@"c:\temp\books.xml");

      // Create an enumerable collection of the elements.
      IEnumerable<XElement> elements = xTree.Elements();

      // Evaluate each element and set set values in the book object.
      foreach (XElement el in elements)
      {
        Book book = new Book();
        book.ID = el.Attribute("id").Value;
        IEnumerable<XElement> props = el.Elements();
        foreach (XElement p in props)
        {

          if (p.Name.ToString().ToLower() == "author")
          {
            book.Author = p.Value;
          }
          else if (p.Name.ToString().ToLower() == "title")
          {
            book.Title = p.Value;
          }
          else if (p.Name.ToString().ToLower() == "genre")
          {
            book.Genre = p.Value;
          }
          else if (p.Name.ToString().ToLower() == "price")
          {
            book.Price = Convert.ToDouble(p.Value);
          }
          else if (p.Name.ToString().ToLower() == "publish_date")
          {
            book.Publish_date = Convert.ToDateTime(p.Value);
          }
          else if (p.Name.ToString().ToLower() == "description")
          {
            book.Description = p.Value;
          }
        }

        Books.Add(book);
      }

      DisplayResults(Books, "All books:");
    }

    // Explicit predicate delegate.
    private static bool FindComputer(Book bk)
    {

      if (bk.Genre == "Computer")
      {
        return true;
      }
    else
      {
        return false;
      }
    }

    private static void DisplayResult(Book result, string title)
    {
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine(title);
      Console.WriteLine("\n{0}\t{1}\t{2}\t{3}\t{4}\t{5}", result.ID,
        result.Author, result.Title, result.Genre, result.Price,
        result.Publish_date.ToShortDateString());
      Console.WriteLine();
    }

    private static void DisplayResults(List<Book> results, string title)
    {
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine(title);
      foreach (Book b in results)
      {

        Console.Write("\n{0}\t{1}\t{2}\t{3}\t{4}\t{5}", b.ID,
          b.Author, b.Title, b.Genre, b.Price,
          b.Publish_date.ToShortDateString());
      }
      Console.WriteLine();
    }
  }

  public class Book
  {
    public string ID { get; set; }
    public string Author { get; set; }
    public string Title { get; set; }
    public string Genre { get; set; }
    public double Price { get; set; }
    public DateTime Publish_date { get; set; }
    public string Description { get; set; }
  }
}
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Linq
Imports System.Xml.Linq
Module Module1

  Private IDToFind As String = "bk109"

  Public Books As New List(Of Book)


  Sub Main()

    FillList()

    ' Find a book by its ID.
    Dim result As Book = Books.Find(AddressOf FindID)
    If result IsNot Nothing Then
      DisplayResult(result, "Find by ID: " & IDToFind)
    Else

      Console.WriteLine(vbCrLf & "Not found: " & IDToFind)
    End If
    Console.WriteLine()

    ' Find last book in collection that has a publish date before 2001.
    result = Books.FindLast(AddressOf PubBefore2001)
    If result IsNot Nothing Then
      DisplayResult(result, "Last book in collection published before 2001:")
    Else
      Console.WriteLine(vbCrLf & "Not found: " & IDToFind)
    End If
    Console.WriteLine()

    ' Find all computer books.
    Dim results As List(Of Book) = Books.FindAll(AddressOf FindComputer)
    If results.Count <> 0 Then
      DisplayResults(results, "All computer books:")
    Else
      Console.WriteLine(vbCrLf & "No books found.")
    End If
    Console.WriteLine()


    ' Find all books under $10.00.
    results = Books.FindAll(AddressOf FindUnderTen)
    If results.Count <> 0 Then
      DisplayResults(results, "Books under $10:")
    Else
      Console.WriteLine(vbCrLf & "No books found.")
    End If
    Console.WriteLine()

    ' Find index values.
    Console.WriteLine()
    Dim ndx As Integer = Books.FindIndex(AddressOf FindComputer)
    Console.WriteLine("Index of first computer book: " & ndx)
    ndx = Books.FindLastIndex(AddressOf FindComputer)
    Console.WriteLine("Index of last computer book: " & ndx)

    Dim mid As Integer = Books.Count / 2
    ndx = Books.FindIndex(mid, mid, AddressOf FindComputer)
    Console.WriteLine("Index of first computer book in the second half of the collection: " & ndx)    ndx = Books.FindLastIndex(Books.Count - 1, mid, AddressOf FindComputer)
    Console.WriteLine("Index of last computer book in the second half of the collection: " & ndx)


  End Sub  Private Sub FillList()

    ' Create XML elements from a source file.
    Dim xTree As XElement = XElement.Load("c:\temp\books.xml")

    ' Create an enumerable collection of the elements.
    Dim elements As IEnumerable(Of XElement) = xTree.Elements

    ' Evaluate each element and set values in the book object.
    For Each el As XElement In elements
      Dim Book As New Book()
      Book.ID = el.Attribute("id").Value
      Dim props As IEnumerable(Of XElement) = el.Elements
      For Each p As XElement In props
        If p.Name.ToString.ToLower = "author" Then
          Book.Author = p.Value
        End If
        If p.Name.ToString.ToLower = "title" Then
          Book.Title = p.Value
        End If
        If p.Name.ToString.ToLower = "genre" Then
          Book.Genre = p.Value
        End If
        If p.Name.ToString.ToLower = "price" Then
          Book.Price = Convert.ToDouble(p.Value)
        End If
        If p.Name.ToString.ToLower = "publish_date" Then
          Book.Publish_date = Convert.ToDateTime(p.Value)
        End If
        If p.Name.ToString.ToLower = "description" Then
          Book.Description = p.Value
        End If
      Next
      Books.Add(Book)
    Next

    DisplayResults(Books, "All books:")
    Console.WriteLine()

  End Sub

  ' Predicate delegates for
  ' Find and FindAll methods.
  Private Function FindID(ByVal bk As Book) As Boolean
    If bk.ID = IDToFind Then
      Return True
    Else
      Return False
    End If
  End Function
  Private Function FindComputer(ByVal bk As Book) As Boolean
    If bk.Genre = "Computer" Then
      Return True
    Else
      Return False
    End If
  End Function
  Private Function FindUnderTen(ByVal bk As Book) As Boolean
    Dim tendollars As Double = 10.0
    If bk.Price < tendollars Then
      Return True
    Else
      Return False
    End If
  End Function
  Private Function PubBefore2001(ByVal bk As Book) As Boolean
    Dim year2001 As DateTime = New DateTime(2001, 1, 1)
    Return bk.Publish_date < year2001
  End Function
  Private Sub DisplayResult(ByVal result As Book, ByVal title As String)
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine(title)
    Console.WriteLine(vbLf & result.ID & vbTab & result.Author & _
             vbTab & result.Title & vbTab & result.Genre & _
             vbTab & result.Publish_date & vbTab & result.Price)
    Console.WriteLine()
  End Sub
  Private Sub DisplayResults(ByVal results As List(Of Book), ByVal title As String)
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine(title)
    For Each b As Book In results
      Console.Write(vbLf & b.ID & vbTab & b.Author & _
               vbTab & b.Title & vbTab & b.Genre & _
               vbTab & b.Publish_date & vbTab & b.Price)
    Next
    Console.WriteLine()
  End Sub

  Public Class Book
    Public ID As String
    Public Author As String
    Public Title As String
    Public Genre As String
    Public Price As Double
    Public Publish_date As DateTime
    Public Description As String
  End Class


End Module

Uwagi

List<T>Jest przeszukiwany wstecz od ostatniego elementu i kończący się na pierwszym elemencie.The List<T> is searched backward starting at the last element and ending at the first element.

Predicate<T>Jest delegatem metody, która zwraca, true Jeśli obiekt przeszedł do niego, odpowiada warunkom zdefiniowanym w obiekcie delegowanym.The Predicate<T> is a delegate to a method that returns true if the object passed to it matches the conditions defined in the delegate. Elementy bieżącego List<T> są indywidualnie przesyłane do Predicate<T> delegata.The elements of the current List<T> are individually passed to the Predicate<T> delegate.

Ta metoda przeprowadza wyszukiwanie liniowe; w związku z tym ta metoda jest operacją O (n), gdzie n jest Count .This method performs a linear search; therefore, this method is an O(n) operation, where n is Count.

Zobacz też

Dotyczy

FindLastIndex(Int32, Predicate<T>)

Wyszukuje element, który odpowiada warunkom zdefiniowanym przez określony predykat, i zwraca indeks (liczony od zera) ostatniego wystąpienia w zakresie elementów w List<T> , który rozciąga się od pierwszego elementu do określonego indeksu.Searches for an element that matches the conditions defined by the specified predicate, and returns the zero-based index of the last occurrence within the range of elements in the List<T> that extends from the first element to the specified index.

public:
 int FindLastIndex(int startIndex, Predicate<T> ^ match);
public int FindLastIndex (int startIndex, Predicate<T> match);
member this.FindLastIndex : int * Predicate<'T> -> int
Public Function FindLastIndex (startIndex As Integer, match As Predicate(Of T)) As Integer

Parametry

startIndex
Int32

Wartość początkowa indeksu zaczynającego się od zera dla wyszukiwania wstecznego.The zero-based starting index of the backward search.

match
Predicate<T>

Predicate<T>Delegat, który definiuje warunki elementu do wyszukania.The Predicate<T> delegate that defines the conditions of the element to search for.

Zwraca

Int32

Indeks (liczony od zera) ostatniego wystąpienia elementu, który jest zgodny z warunkami zdefiniowanymi przez match , jeśli został znaleziony; w przeciwnym razie-1.The zero-based index of the last occurrence of an element that matches the conditions defined by match, if found; otherwise, -1.

Wyjątki

match to null.match is null.

startIndex znajduje się poza zakresem prawidłowych indeksów dla List<T> .startIndex is outside the range of valid indexes for the List<T>.

Uwagi

List<T>Jest przeszukiwany wstecz od początku startIndex i kończąc na pierwszym elemencie.The List<T> is searched backward starting at startIndex and ending at the first element.

Predicate<T>Jest delegatem metody, która zwraca, true Jeśli obiekt przeszedł do niego, odpowiada warunkom zdefiniowanym w obiekcie delegowanym.The Predicate<T> is a delegate to a method that returns true if the object passed to it matches the conditions defined in the delegate. Elementy bieżącego List<T> są indywidualnie przesyłane do Predicate<T> delegata.The elements of the current List<T> are individually passed to the Predicate<T> delegate.

Ta metoda przeprowadza wyszukiwanie liniowe; w związku z tym ta metoda jest operacją O (n), gdzie n jest liczbą elementów od początku List<T> do startIndex .This method performs a linear search; therefore, this method is an O(n) operation, where n is the number of elements from the beginning of the List<T> to startIndex.

Zobacz też

Dotyczy

FindLastIndex(Int32, Int32, Predicate<T>)

Wyszukuje element, który odpowiada warunkom zdefiniowanym przez określony predykat, i zwraca indeks (liczony od zera) ostatniego wystąpienia w zakresie elementów w List<T> , który zawiera określoną liczbę elementów i kończą się określonym indeksem.Searches for an element that matches the conditions defined by the specified predicate, and returns the zero-based index of the last occurrence within the range of elements in the List<T> that contains the specified number of elements and ends at the specified index.

public:
 int FindLastIndex(int startIndex, int count, Predicate<T> ^ match);
public int FindLastIndex (int startIndex, int count, Predicate<T> match);
member this.FindLastIndex : int * int * Predicate<'T> -> int
Public Function FindLastIndex (startIndex As Integer, count As Integer, match As Predicate(Of T)) As Integer

Parametry

startIndex
Int32

Wartość początkowa indeksu zaczynającego się od zera dla wyszukiwania wstecznego.The zero-based starting index of the backward search.

count
Int32

Liczba elementów w sekcji do wyszukania.The number of elements in the section to search.

match
Predicate<T>

Predicate<T>Delegat, który definiuje warunki elementu do wyszukania.The Predicate<T> delegate that defines the conditions of the element to search for.

Zwraca

Int32

Indeks (liczony od zera) ostatniego wystąpienia elementu, który jest zgodny z warunkami zdefiniowanymi przez match , jeśli został znaleziony; w przeciwnym razie-1.The zero-based index of the last occurrence of an element that matches the conditions defined by match, if found; otherwise, -1.

Wyjątki

match to null.match is null.

startIndex znajduje się poza zakresem prawidłowych indeksów dla List<T> .startIndex is outside the range of valid indexes for the List<T>.

-lub--or- count jest mniejsza niż 0.count is less than 0.

-lub--or- startIndex i count nie określaj prawidłowej sekcji w List<T> .startIndex and count do not specify a valid section in the List<T>.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje metody znajdowania dla List<T> klasy.The following example demonstrates the find methods for the List<T> class. Przykład dla List<T> klasy zawiera book obiekty klasy Book , przy użyciu danych z przykładowego pliku XML: Books (LINQ to XML).The example for the List<T> class contains book objects, of class Book, using the data from the Sample XML File: Books (LINQ to XML). FillListMetoda w przykładzie używa LINQ to XML , aby przeanalizować wartości z XML do wartości właściwości book obiektów.The FillList method in the example uses LINQ to XML to parse the values from the XML to property values of the book objects.

W poniższej tabeli opisano przykłady dotyczące metod znajdowania.The following table describes the examples provided for the find methods.

MetodaMethod PrzykładExample
Find(Predicate<T>) Znajduje książkę według identyfikatora przy użyciu IDToFind delegata predykatu.Finds a book by an ID using the IDToFind predicate delegate.

W przykładzie w języku C# jest wykorzystywany delegat anonimowy.C# example uses an anonymous delegate.
FindAll(Predicate<T>) Znajdź wszystkie książki, których Genre Właściwość jest "Computer" przy użyciu FindComputer delegata predykatu.Find all books that whose Genre property is "Computer" using the FindComputer predicate delegate.
FindLast(Predicate<T>) Znajduje ostatnią książkę w kolekcji, która ma datę opublikowania przed 2001, przy użyciu PubBefore2001 delegata predykatu.Finds the last book in the collection that has a publish date before 2001, using the PubBefore2001 predicate delegate.

W przykładzie w języku C# jest wykorzystywany delegat anonimowy.C# example uses an anonymous delegate.
FindIndex(Predicate<T>) Znajduje indeks pierwszej książki komputerowej przy użyciu FindComputer delegata predykatu.Finds the index of first computer book using the FindComputer predicate delegate.
FindLastIndex(Predicate<T>) Znajduje indeks ostatniej książki komputerowej przy użyciu FindComputer delegata predykatu.Finds the index of the last computer book using the FindComputer predicate delegate.
FindIndex(Int32, Int32, Predicate<T>) Znajduje indeks pierwszej książki komputerowej w drugiej połowie kolekcji przy użyciu FindComputer delegata predykatu.Finds the index of first computer book in the second half of the collection, using the FindComputer predicate delegate.
FindLastIndex(Int32, Int32, Predicate<T>) Znajduje indeks ostatniej książki komputerowej w drugiej połowie kolekcji przy użyciu FindComputer delegata predykatu.Finds the index of last computer book in the second half of the collection, using the FindComputer predicate delegate.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Xml.Linq;

namespace Find
{
  class Program
  {
    private static string IDtoFind = "bk109";

    private static List<Book> Books = new List<Book>();
    public static void Main(string[] args)
    {
      FillList();

      // Find a book by its ID.
      Book result = Books.Find(
      delegate(Book bk)
      {
        return bk.ID == IDtoFind;
      }
      );
      if (result != null)
      {
        DisplayResult(result, "Find by ID: " + IDtoFind);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("\nNot found: {0}", IDtoFind);
      }

      // Find last book in collection published before 2001.
      result = Books.FindLast(
      delegate(Book bk)
      {
        DateTime year2001 = new DateTime(2001,01,01);
        return bk.Publish_date < year2001;
      });
      if (result != null)
      {
        DisplayResult(result, "Last book in collection published before 2001:");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("\nNot found: {0}", IDtoFind);
      }

      // Find all computer books.
      List<Book> results = Books.FindAll(FindComputer);
      if (results.Count != 0)
      {
        DisplayResults(results, "All computer:");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("\nNo books found.");
      }

      // Find all books under $10.00.
      results = Books.FindAll(
      delegate(Book bk)
      {
        return bk.Price < 10.00;
      }
      );
      if (results.Count != 0)
      {
        DisplayResults(results, "Books under $10:");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("\nNo books found.");
      }

      // Find index values.
      Console.WriteLine();
      int ndx = Books.FindIndex(FindComputer);
      Console.WriteLine("Index of first computer book: {0}", ndx);
      ndx = Books.FindLastIndex(FindComputer);
      Console.WriteLine("Index of last computer book: {0}", ndx);

      int mid = Books.Count / 2;
      ndx = Books.FindIndex(mid, mid, FindComputer);
      Console.WriteLine("Index of first computer book in the second half of the collection: {0}", ndx);

      ndx = Books.FindLastIndex(Books.Count - 1, mid, FindComputer);
      Console.WriteLine("Index of last computer book in the second half of the collection: {0}", ndx);
    }

    // Populates the list with sample data.
    private static void FillList()
    {

      // Create XML elements from a source file.
      XElement xTree = XElement.Load(@"c:\temp\books.xml");

      // Create an enumerable collection of the elements.
      IEnumerable<XElement> elements = xTree.Elements();

      // Evaluate each element and set set values in the book object.
      foreach (XElement el in elements)
      {
        Book book = new Book();
        book.ID = el.Attribute("id").Value;
        IEnumerable<XElement> props = el.Elements();
        foreach (XElement p in props)
        {

          if (p.Name.ToString().ToLower() == "author")
          {
            book.Author = p.Value;
          }
          else if (p.Name.ToString().ToLower() == "title")
          {
            book.Title = p.Value;
          }
          else if (p.Name.ToString().ToLower() == "genre")
          {
            book.Genre = p.Value;
          }
          else if (p.Name.ToString().ToLower() == "price")
          {
            book.Price = Convert.ToDouble(p.Value);
          }
          else if (p.Name.ToString().ToLower() == "publish_date")
          {
            book.Publish_date = Convert.ToDateTime(p.Value);
          }
          else if (p.Name.ToString().ToLower() == "description")
          {
            book.Description = p.Value;
          }
        }

        Books.Add(book);
      }

      DisplayResults(Books, "All books:");
    }

    // Explicit predicate delegate.
    private static bool FindComputer(Book bk)
    {

      if (bk.Genre == "Computer")
      {
        return true;
      }
    else
      {
        return false;
      }
    }

    private static void DisplayResult(Book result, string title)
    {
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine(title);
      Console.WriteLine("\n{0}\t{1}\t{2}\t{3}\t{4}\t{5}", result.ID,
        result.Author, result.Title, result.Genre, result.Price,
        result.Publish_date.ToShortDateString());
      Console.WriteLine();
    }

    private static void DisplayResults(List<Book> results, string title)
    {
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine(title);
      foreach (Book b in results)
      {

        Console.Write("\n{0}\t{1}\t{2}\t{3}\t{4}\t{5}", b.ID,
          b.Author, b.Title, b.Genre, b.Price,
          b.Publish_date.ToShortDateString());
      }
      Console.WriteLine();
    }
  }

  public class Book
  {
    public string ID { get; set; }
    public string Author { get; set; }
    public string Title { get; set; }
    public string Genre { get; set; }
    public double Price { get; set; }
    public DateTime Publish_date { get; set; }
    public string Description { get; set; }
  }
}
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Linq
Imports System.Xml.Linq
Module Module1

  Private IDToFind As String = "bk109"

  Public Books As New List(Of Book)


  Sub Main()

    FillList()

    ' Find a book by its ID.
    Dim result As Book = Books.Find(AddressOf FindID)
    If result IsNot Nothing Then
      DisplayResult(result, "Find by ID: " & IDToFind)
    Else

      Console.WriteLine(vbCrLf & "Not found: " & IDToFind)
    End If
    Console.WriteLine()

    ' Find last book in collection that has a publish date before 2001.
    result = Books.FindLast(AddressOf PubBefore2001)
    If result IsNot Nothing Then
      DisplayResult(result, "Last book in collection published before 2001:")
    Else
      Console.WriteLine(vbCrLf & "Not found: " & IDToFind)
    End If
    Console.WriteLine()

    ' Find all computer books.
    Dim results As List(Of Book) = Books.FindAll(AddressOf FindComputer)
    If results.Count <> 0 Then
      DisplayResults(results, "All computer books:")
    Else
      Console.WriteLine(vbCrLf & "No books found.")
    End If
    Console.WriteLine()


    ' Find all books under $10.00.
    results = Books.FindAll(AddressOf FindUnderTen)
    If results.Count <> 0 Then
      DisplayResults(results, "Books under $10:")
    Else
      Console.WriteLine(vbCrLf & "No books found.")
    End If
    Console.WriteLine()

    ' Find index values.
    Console.WriteLine()
    Dim ndx As Integer = Books.FindIndex(AddressOf FindComputer)
    Console.WriteLine("Index of first computer book: " & ndx)
    ndx = Books.FindLastIndex(AddressOf FindComputer)
    Console.WriteLine("Index of last computer book: " & ndx)

    Dim mid As Integer = Books.Count / 2
    ndx = Books.FindIndex(mid, mid, AddressOf FindComputer)
    Console.WriteLine("Index of first computer book in the second half of the collection: " & ndx)    ndx = Books.FindLastIndex(Books.Count - 1, mid, AddressOf FindComputer)
    Console.WriteLine("Index of last computer book in the second half of the collection: " & ndx)


  End Sub  Private Sub FillList()

    ' Create XML elements from a source file.
    Dim xTree As XElement = XElement.Load("c:\temp\books.xml")

    ' Create an enumerable collection of the elements.
    Dim elements As IEnumerable(Of XElement) = xTree.Elements

    ' Evaluate each element and set values in the book object.
    For Each el As XElement In elements
      Dim Book As New Book()
      Book.ID = el.Attribute("id").Value
      Dim props As IEnumerable(Of XElement) = el.Elements
      For Each p As XElement In props
        If p.Name.ToString.ToLower = "author" Then
          Book.Author = p.Value
        End If
        If p.Name.ToString.ToLower = "title" Then
          Book.Title = p.Value
        End If
        If p.Name.ToString.ToLower = "genre" Then
          Book.Genre = p.Value
        End If
        If p.Name.ToString.ToLower = "price" Then
          Book.Price = Convert.ToDouble(p.Value)
        End If
        If p.Name.ToString.ToLower = "publish_date" Then
          Book.Publish_date = Convert.ToDateTime(p.Value)
        End If
        If p.Name.ToString.ToLower = "description" Then
          Book.Description = p.Value
        End If
      Next
      Books.Add(Book)
    Next

    DisplayResults(Books, "All books:")
    Console.WriteLine()

  End Sub

  ' Predicate delegates for
  ' Find and FindAll methods.
  Private Function FindID(ByVal bk As Book) As Boolean
    If bk.ID = IDToFind Then
      Return True
    Else
      Return False
    End If
  End Function
  Private Function FindComputer(ByVal bk As Book) As Boolean
    If bk.Genre = "Computer" Then
      Return True
    Else
      Return False
    End If
  End Function
  Private Function FindUnderTen(ByVal bk As Book) As Boolean
    Dim tendollars As Double = 10.0
    If bk.Price < tendollars Then
      Return True
    Else
      Return False
    End If
  End Function
  Private Function PubBefore2001(ByVal bk As Book) As Boolean
    Dim year2001 As DateTime = New DateTime(2001, 1, 1)
    Return bk.Publish_date < year2001
  End Function
  Private Sub DisplayResult(ByVal result As Book, ByVal title As String)
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine(title)
    Console.WriteLine(vbLf & result.ID & vbTab & result.Author & _
             vbTab & result.Title & vbTab & result.Genre & _
             vbTab & result.Publish_date & vbTab & result.Price)
    Console.WriteLine()
  End Sub
  Private Sub DisplayResults(ByVal results As List(Of Book), ByVal title As String)
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine(title)
    For Each b As Book In results
      Console.Write(vbLf & b.ID & vbTab & b.Author & _
               vbTab & b.Title & vbTab & b.Genre & _
               vbTab & b.Publish_date & vbTab & b.Price)
    Next
    Console.WriteLine()
  End Sub

  Public Class Book
    Public ID As String
    Public Author As String
    Public Title As String
    Public Genre As String
    Public Price As Double
    Public Publish_date As DateTime
    Public Description As String
  End Class


End Module

Uwagi

List<T>Program jest przeszukiwany wstecz od startIndex i kończąc od startIndex minusa count plus 1, jeśli count jest większy niż 0.The List<T> is searched backward starting at startIndex and ending at startIndex minus count plus 1, if count is greater than 0.

Predicate<T>Jest delegatem metody, która zwraca, true Jeśli obiekt przeszedł do niego, odpowiada warunkom zdefiniowanym w obiekcie delegowanym.The Predicate<T> is a delegate to a method that returns true if the object passed to it matches the conditions defined in the delegate. Elementy bieżącego List<T> są indywidualnie przesyłane do Predicate<T> delegata.The elements of the current List<T> are individually passed to the Predicate<T> delegate.

Ta metoda przeprowadza wyszukiwanie liniowe; w związku z tym ta metoda jest operacją O (n), gdzie n jest count .This method performs a linear search; therefore, this method is an O(n) operation, where n is count.

Zobacz też

Dotyczy