List<T>.LastIndexOf Metoda

Definicja

Zwraca zerowy indeks ostatniego wystąpienia wartości w List<T> części lub w niej.

Przeciążenia

LastIndexOf(T)

Wyszukuje określony obiekt i zwraca indeks zerowy ostatniego wystąpienia w całym List<T>obiekcie .

LastIndexOf(T, Int32)

Wyszukuje określony obiekt i zwraca indeks zera ostatniego wystąpienia w zakresie elementów w List<T> obiekcie, który rozciąga się od pierwszego elementu do określonego indeksu.

LastIndexOf(T, Int32, Int32)

Wyszukuje określony obiekt i zwraca indeks zera ostatniego wystąpienia w zakresie elementów w List<T> obiekcie zawierającym określoną liczbę elementów i kończy się na określonym indeksie.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano wszystkie trzy przeciążenia LastIndexOf metody. Zostanie List<T> utworzony ciąg z jednym wpisem, który pojawia się dwa razy, w lokalizacji indeksu 0 i lokalizacji indeksu 5. Przeciążenie LastIndexOf(T) metody wyszukuje całą listę z końca i znajduje drugie wystąpienie ciągu. Przeciążenie LastIndexOf(T, Int32) metody służy do przeszukiwania listy wstecz rozpoczynającej się od lokalizacji indeksu 3 i kontynuowania do początku listy, aby znaleźć pierwsze wystąpienie ciągu na liście. LastIndexOf(T, Int32, Int32) Na koniec przeciążenie metody służy do wyszukiwania zakresu czterech wpisów, począwszy od lokalizacji indeksu 4 i rozszerzania do tyłu (czyli przeszukuje elementy w lokalizacjach 4, 3, 2 i 1); to wyszukiwanie zwraca wartość -1, ponieważ nie ma wystąpień ciągu wyszukiwania w tym zakresie.

using namespace System;
using namespace System::Collections::Generic;

void main()
{
  List<String^>^ dinosaurs = gcnew List<String^>();

  dinosaurs->Add("Tyrannosaurus");
  dinosaurs->Add("Amargasaurus");
  dinosaurs->Add("Mamenchisaurus");
  dinosaurs->Add("Brachiosaurus");
  dinosaurs->Add("Deinonychus");
  dinosaurs->Add("Tyrannosaurus");
  dinosaurs->Add("Compsognathus");

  Console::WriteLine();
  for each(String^ dinosaur in dinosaurs )
  {
    Console::WriteLine(dinosaur);
  }

  Console::WriteLine("\nLastIndexOf(\"Tyrannosaurus\"): {0}", 
    dinosaurs->LastIndexOf("Tyrannosaurus"));

  Console::WriteLine("\nLastIndexOf(\"Tyrannosaurus\", 3): {0}", 
    dinosaurs->LastIndexOf("Tyrannosaurus", 3));

  Console::WriteLine("\nLastIndexOf(\"Tyrannosaurus\", 4, 4): {0}", 
    dinosaurs->LastIndexOf("Tyrannosaurus", 4, 4));
}

/* This code example produces the following output:

Tyrannosaurus
Amargasaurus
Mamenchisaurus
Brachiosaurus
Deinonychus
Tyrannosaurus
Compsognathus

LastIndexOf("Tyrannosaurus"): 5

LastIndexOf("Tyrannosaurus", 3): 0

LastIndexOf("Tyrannosaurus", 4, 4): -1
 */
using System;
using System.Collections.Generic;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    List<string> dinosaurs = new List<string>();

    dinosaurs.Add("Tyrannosaurus");
    dinosaurs.Add("Amargasaurus");
    dinosaurs.Add("Mamenchisaurus");
    dinosaurs.Add("Brachiosaurus");
    dinosaurs.Add("Deinonychus");
    dinosaurs.Add("Tyrannosaurus");
    dinosaurs.Add("Compsognathus");

    Console.WriteLine();
    foreach(string dinosaur in dinosaurs)
    {
      Console.WriteLine(dinosaur);
    }

    Console.WriteLine("\nLastIndexOf(\"Tyrannosaurus\"): {0}",
      dinosaurs.LastIndexOf("Tyrannosaurus"));

    Console.WriteLine("\nLastIndexOf(\"Tyrannosaurus\", 3): {0}",
      dinosaurs.LastIndexOf("Tyrannosaurus", 3));

    Console.WriteLine("\nLastIndexOf(\"Tyrannosaurus\", 4, 4): {0}",
      dinosaurs.LastIndexOf("Tyrannosaurus", 4, 4));
  }
}

/* This code example produces the following output:

Tyrannosaurus
Amargasaurus
Mamenchisaurus
Brachiosaurus
Deinonychus
Tyrannosaurus
Compsognathus

LastIndexOf("Tyrannosaurus"): 5

LastIndexOf("Tyrannosaurus", 3): 0

LastIndexOf("Tyrannosaurus", 4, 4): -1
 */
Imports System.Collections.Generic

Public Class Example

  Public Shared Sub Main()

    Dim dinosaurs As New List(Of String)

    dinosaurs.Add("Tyrannosaurus")
    dinosaurs.Add("Amargasaurus")
    dinosaurs.Add("Mamenchisaurus")
    dinosaurs.Add("Brachiosaurus")
    dinosaurs.Add("Deinonychus")
    dinosaurs.Add("Tyrannosaurus")
    dinosaurs.Add("Compsognathus")

    Console.WriteLine()
    For Each dinosaur As String In dinosaurs
      Console.WriteLine(dinosaur)
    Next

    Console.WriteLine(vbLf & _
      "LastIndexOf(""Tyrannosaurus""): {0}", _
      dinosaurs.LastIndexOf("Tyrannosaurus"))

    Console.WriteLine(vbLf & _
      "LastIndexOf(""Tyrannosaurus"", 3): {0}", _
      dinosaurs.LastIndexOf("Tyrannosaurus", 3))

    Console.WriteLine(vbLf & _
      "LastIndexOf(""Tyrannosaurus"", 4, 4): {0}", _
      dinosaurs.LastIndexOf("Tyrannosaurus", 4, 4))

  End Sub
End Class

' This code example produces the following output:
'
'Tyrannosaurus
'Amargasaurus
'Mamenchisaurus
'Brachiosaurus
'Deinonychus
'Tyrannosaurus
'Compsognathus
'
'LastIndexOf("Tyrannosaurus"): 5
'
'LastIndexOf("Tyrannosaurus", 3): 0
'
'LastIndexOf("Tyrannosaurus", 4, 4): -1

LastIndexOf(T)

Wyszukuje określony obiekt i zwraca indeks zerowy ostatniego wystąpienia w całym List<T>obiekcie .

public:
 int LastIndexOf(T item);
public int LastIndexOf (T item);
member this.LastIndexOf : 'T -> int
Public Function LastIndexOf (item As T) As Integer

Parametry

item
T

Obiekt do zlokalizowania w obiekcie List<T>. Wartość może być null przeznaczona dla typów referencyjnych.

Zwraca

Int32

Indeks oparty na zerach ostatniego wystąpienia item w całym List<T>obiekcie , jeśli zostanie znaleziony; w przeciwnym razie -1.

Uwagi

Element List<T> jest wyszukiwany wstecz, zaczynając od ostatniego elementu i kończąc na pierwszym elemecie.

Ta metoda określa równość przy użyciu domyślnego porównywania EqualityComparer<T>.Default równości dla T, typu wartości na liście.

Ta metoda wykonuje wyszukiwanie liniowe; dlatego ta metoda jest operacją O(n), gdzie n to Count.

Zobacz też

Dotyczy

LastIndexOf(T, Int32)

Wyszukuje określony obiekt i zwraca indeks zera ostatniego wystąpienia w zakresie elementów w List<T> obiekcie, który rozciąga się od pierwszego elementu do określonego indeksu.

public:
 int LastIndexOf(T item, int index);
public int LastIndexOf (T item, int index);
member this.LastIndexOf : 'T * int -> int
Public Function LastIndexOf (item As T, index As Integer) As Integer

Parametry

item
T

Obiekt do zlokalizowania w obiekcie List<T>. Wartość może być null przeznaczona dla typów referencyjnych.

index
Int32

Wartość początkowa indeksu zaczynającego się od zera dla wyszukiwania wstecznego.

Zwraca

Int32

Indeks oparty na zerach ostatniego wystąpienia item w zakresie elementów w List<T> obiekcie, który rozciąga się od pierwszego elementu do index, jeśli zostanie znaleziony; w przeciwnym razie -1.

Wyjątki

index znajduje się poza zakresem prawidłowych indeksów dla elementu List<T>.

Uwagi

Element List<T> jest wyszukiwany wstecz, zaczynając od index i kończąc na pierwszym elemecie.

Ta metoda określa równość przy użyciu domyślnego porównywania EqualityComparer<T>.Default równości dla T, typu wartości na liście.

Ta metoda wykonuje wyszukiwanie liniowe; dlatego ta metoda jest operacją O(n), gdzie n jest liczbą elementów od początku List<T> do index.

Zobacz też

Dotyczy

LastIndexOf(T, Int32, Int32)

Wyszukuje określony obiekt i zwraca indeks zera ostatniego wystąpienia w zakresie elementów w List<T> obiekcie zawierającym określoną liczbę elementów i kończy się na określonym indeksie.

public:
 int LastIndexOf(T item, int index, int count);
public int LastIndexOf (T item, int index, int count);
member this.LastIndexOf : 'T * int * int -> int
Public Function LastIndexOf (item As T, index As Integer, count As Integer) As Integer

Parametry

item
T

Obiekt do zlokalizowania w obiekcie List<T>. Wartość może być null przeznaczona dla typów referencyjnych.

index
Int32

Wartość początkowa indeksu zaczynającego się od zera dla wyszukiwania wstecznego.

count
Int32

Liczba elementów w sekcji do wyszukania.

Zwraca

Int32

Indeks oparty na zerach ostatniego wystąpienia item w zakresie elementów w List<T> obiekcie zawierającym count liczbę elementów i kończy się na indexwartości , jeśli zostanie znaleziona; w przeciwnym razie -1.

Wyjątki

index znajduje się poza zakresem prawidłowych indeksów dla elementu List<T>.

-lub- count wartość jest mniejsza niż 0.

-lub- index i count nie określają prawidłowej sekcji w pliku List<T>.

Uwagi

Element List<T> jest wyszukiwany wstecz rozpoczynający się od i kończący index się na index minus count plus 1, jeśli count jest większy niż 0.

Ta metoda określa równość przy użyciu domyślnego porównywania EqualityComparer<T>.Default równości dla T, typu wartości na liście.

Ta metoda wykonuje wyszukiwanie liniowe; dlatego ta metoda jest operacją O(n), gdzie n to count.

Zobacz też

Dotyczy