SortedDictionary<TKey,TValue>.Keys Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję zawierającą klucze z SortedDictionary<TKey,TValue> .Gets a collection containing the keys in the SortedDictionary<TKey,TValue>.

public:
 property System::Collections::Generic::SortedDictionary<TKey, TValue>::KeyCollection ^ Keys { System::Collections::Generic::SortedDictionary<TKey, TValue>::KeyCollection ^ get(); };
public System.Collections.Generic.SortedDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection Keys { get; }
member this.Keys : System.Collections.Generic.SortedDictionary<'Key, 'Value>.KeyCollection
Public ReadOnly Property Keys As SortedDictionary(Of TKey, TValue).KeyCollection

Wartość właściwości

SortedDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection

SortedDictionary<TKey,TValue>.KeyCollectionZawierający klucze w SortedDictionary<TKey,TValue> .A SortedDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection containing the keys in the SortedDictionary<TKey,TValue>.

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak wyliczyć klucze w słowniku przy użyciu Keys właściwości oraz jak wyliczyć klucze i wartości w słowniku.The following code example shows how to enumerate the keys in the dictionary using the Keys property, and how to enumerate the keys and values in the dictionary.

Ten kod jest częścią większego przykładu, który można skompilować i wykonać.This code is part of a larger example that can be compiled and executed. Zobacz: SortedDictionary<TKey,TValue>.See SortedDictionary<TKey,TValue>.

// To get the keys alone, use the Keys property.
SortedDictionary<string, string>.KeyCollection keyColl =
  openWith.Keys;

// The elements of the KeyCollection are strongly typed
// with the type that was specified for dictionary keys.
Console.WriteLine();
foreach( string s in keyColl )
{
  Console.WriteLine("Key = {0}", s);
}
' To get the keys alone, use the Keys property.
Dim keyColl _
  As SortedDictionary(Of String, String).KeyCollection = _
  openWith.Keys

' The elements of the KeyCollection are strongly typed
' with the type that was specified for dictionary keys.
Console.WriteLine()
For Each s As String In keyColl 
  Console.WriteLine("Key = {0}", s)
Next s
// When you use foreach to enumerate dictionary elements,
// the elements are retrieved as KeyValuePair objects.
Console.WriteLine();
foreach( KeyValuePair<string, string> kvp in openWith )
{
  Console.WriteLine("Key = {0}, Value = {1}",
    kvp.Key, kvp.Value);
}
' When you use foreach to enumerate dictionary elements,
' the elements are retrieved as KeyValuePair objects.
Console.WriteLine()
For Each kvp As KeyValuePair(Of String, String) In openWith
  Console.WriteLine("Key = {0}, Value = {1}", _
    kvp.Key, kvp.Value)
Next kvp

Uwagi

Klucze w programie SortedDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection są sortowane według Comparer właściwości i są w takiej samej kolejności jak skojarzone wartości w SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection zwracanym przez Values Właściwość.The keys in the SortedDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection are sorted according to the Comparer property and are in the same order as the associated values in the SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection returned by the Values property.

Zwracana wartość SortedDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection nie jest kopią statyczną; zamiast tego SortedDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection odwołuje się do kluczy w oryginalnym SortedDictionary<TKey,TValue> .The returned SortedDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection is not a static copy; instead, the SortedDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection refers back to the keys in the original SortedDictionary<TKey,TValue>. W związku z tym zmiany w SortedDictionary<TKey,TValue> dalszym ciągu zostaną odzwierciedlone w SortedDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection .Therefore, changes to the SortedDictionary<TKey,TValue> continue to be reflected in the SortedDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection.

Pobieranie wartości tej właściwości jest operacją O (1).Getting the value of this property is an O(1) operation.

Dotyczy

Zobacz też