SortedList<TKey,TValue>.IndexOfKey(TKey) Metoda

Definicja

Wyszukuje określony klucz i zwraca indeks (liczony od zera) w całości SortedList<TKey,TValue> .Searches for the specified key and returns the zero-based index within the entire SortedList<TKey,TValue>.

public:
 int IndexOfKey(TKey key);
public int IndexOfKey (TKey key);
member this.IndexOfKey : 'Key -> int
Public Function IndexOfKey (key As TKey) As Integer

Parametry

key
TKey

Klucz, który ma zostać zlokalizowany w SortedList<TKey,TValue> .The key to locate in the SortedList<TKey,TValue>.

Zwraca

Int32

Indeks (liczony od zera) key w całym SortedList<TKey,TValue> , jeśli został znaleziony; w przeciwnym razie-1.The zero-based index of key within the entire SortedList<TKey,TValue>, if found; otherwise, -1.

Wyjątki

key to null.key is null.

Uwagi

Ta metoda przeprowadza wyszukiwanie binarne; w związku z tym ta metoda jest operacją O (log n ), gdzie n is Count .This method performs a binary search; therefore, this method is an O(log n) operation, where n is Count.

Dotyczy

Zobacz też