SortedList<TKey,TValue>.IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.Keys Właściwość

Definicja

Pobiera wyliczalną kolekcję, która zawiera klucze w słowniku tylko do odczytu.Gets an enumerable collection that contains the keys in the read-only dictionary.

property System::Collections::Generic::IEnumerable<TKey> ^ System::Collections::Generic::IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>::Keys { System::Collections::Generic::IEnumerable<TKey> ^ get(); };
System.Collections.Generic.IEnumerable<TKey> System.Collections.Generic.IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.Keys { get; }
member this.System.Collections.Generic.IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.Keys : seq<'Key>
 ReadOnly Property Keys As IEnumerable(Of TKey) Implements IReadOnlyDictionary(Of TKey, TValue).Keys

Wartość właściwości

IEnumerable<TKey>

Wyliczalna Kolekcja zawierająca klucze w słowniku tylko do odczytu.An enumerable collection that contains the keys in the read-only dictionary.

Implementuje

Dotyczy