SortedList<TKey,TValue>.IDictionary.Keys Właściwość

Definicja

Pobiera ICollection zawierający klucze IDictionary .Gets an ICollection containing the keys of the IDictionary.

property System::Collections::ICollection ^ System::Collections::IDictionary::Keys { System::Collections::ICollection ^ get(); };
System.Collections.ICollection System.Collections.IDictionary.Keys { get; }
member this.System.Collections.IDictionary.Keys : System.Collections.ICollection
 ReadOnly Property Keys As ICollection Implements IDictionary.Keys

Wartość właściwości

ICollection

ICollectionZawierający klucze IDictionary .An ICollection containing the keys of the IDictionary.

Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak używać Keys właściwości System.Collections.IDictionary interfejsu z SortedDictionary<TKey,TValue> , aby wyświetlić listę kluczy w słowniku.The following code example shows how to use the Keys property of the System.Collections.IDictionary interface with a SortedDictionary<TKey,TValue>, to list the keys in the dictionary. W przykładzie pokazano również, jak wyliczyć pary klucz/wartość na sortowanej liście; Należy zauważyć, że moduł wyliczający dla System.Collections.IDictionary interfejsu zwraca DictionaryEntry obiekty, a nie KeyValuePair<TKey,TValue> obiekty.The example also shows how to enumerate the key/value pairs in the sorted list; note that the enumerator for the System.Collections.IDictionary interface returns DictionaryEntry objects rather than KeyValuePair<TKey,TValue> objects.

Przykład kodu jest częścią większego przykładu, łącznie z danymi wyjściowymi dostarczonymi dla IDictionary.Add metody.The code example is part of a larger example, including output, provided for the IDictionary.Add method.

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    // Create a new sorted list of strings, with string keys,
    // and access it using the IDictionary interface.
    //
    IDictionary openWith = new SortedList<string, string>();

    // Add some elements to the sorted list. There are no
    // duplicate keys, but some of the values are duplicates.
    // IDictionary.Add throws an exception if incorrect types
    // are supplied for key or value.
    openWith.Add("txt", "notepad.exe");
    openWith.Add("bmp", "paint.exe");
    openWith.Add("dib", "paint.exe");
    openWith.Add("rtf", "wordpad.exe");
Imports System.Collections
Imports System.Collections.Generic

Public Class Example
  
  Public Shared Sub Main() 

    ' Create a new sorted list of strings, with string keys,
    ' and access it using the IDictionary interface.
    '
    Dim openWith As IDictionary = _
      New sortedList(Of String, String)
    
    ' Add some elements to the sorted list. There are no 
    ' duplicate keys, but some of the values are duplicates.
    ' IDictionary.Add throws an exception if incorrect types
    ' are supplied for key or value.
    openWith.Add("txt", "notepad.exe")
    openWith.Add("bmp", "paint.exe")
    openWith.Add("dib", "paint.exe")
    openWith.Add("rtf", "wordpad.exe")
// To get the keys alone, use the Keys property.
icoll = openWith.Keys;

// The elements of the collection are strongly typed
// with the type that was specified for keys,
// even though the ICollection interface is not strongly
// typed.
Console.WriteLine();
foreach( string s in icoll )
{
  Console.WriteLine("Key = {0}", s);
}
' To get the keys alone, use the Keys property.
icoll = openWith.Keys

' The elements of the collection are strongly typed
' with the type that was specified for sorted list keys,
' even though the ICollection interface is not strongly
' typed.
Console.WriteLine()
For Each s As String In icoll
  Console.WriteLine("Key = {0}", s)
Next s
// When you use foreach to enumerate sorted list elements
// with the IDictionary interface, the elements are retrieved
// as DictionaryEntry objects instead of KeyValuePair objects.
Console.WriteLine();
foreach( DictionaryEntry de in openWith )
{
  Console.WriteLine("Key = {0}, Value = {1}",
    de.Key, de.Value);
}
' When you use foreach to enumerate sorted list elements
' with the IDictionary interface, the elements are retrieved
' as DictionaryEntry objects instead of KeyValuePair objects.
Console.WriteLine()
For Each de As DictionaryEntry In openWith
  Console.WriteLine("Key = {0}, Value = {1}", _
    de.Key, de.Value)
Next 
  }
}

  End Sub

End Class

Uwagi

Kolejność kluczy w elemencie ICollection jest taka sama jak kolejność w SortedList<TKey,TValue> .The order of the keys in the ICollection is the same as the order in the SortedList<TKey,TValue>.

Pobieranie wartości tej właściwości jest operacją O(1).Retrieving the value of this property is an O(1) operation.

Dotyczy

Zobacz też