SortedSet<T>.Enumerator.IEnumerator.Reset Metoda

Definicja

Ustawia początkową pozycję modułu wyliczającego, która jest wcześniejsza niż pierwszy element w kolekcji.Sets the enumerator to its initial position, which is before the first element in the collection.

 virtual void System.Collections.IEnumerator.Reset() = System::Collections::IEnumerator::Reset;
void IEnumerator.Reset ();
abstract member System.Collections.IEnumerator.Reset : unit -> unit
override this.System.Collections.IEnumerator.Reset : unit -> unit
Sub Reset () Implements IEnumerator.Reset

Implementuje

Wyjątki

Kolekcja została zmodyfikowana po utworzeniu modułu wyliczającego.The collection was modified after the enumerator was created.

Uwagi

Moduł wyliczający zachowuje ważność tak długo, jak długo kolekcja pozostaje niezmieniona.An enumerator remains valid as long as the collection remains unchanged. Jeśli w kolekcji zostaną wprowadzone zmiany, takie jak dodanie, zmodyfikowanie lub usunięcie elementów, moduł wyliczający jest nieodwracalnie unieważniony i następne wywołanie MoveNext lub IEnumerator.Reset wygeneruje InvalidOperationException .If changes are made to the collection, such as adding, modifying, or deleting elements, the enumerator is irrecoverably invalidated and the next call to MoveNext or IEnumerator.Reset throws an InvalidOperationException.

Dotyczy