SortedSet<T>.Enumerator.IDeserializationCallback.OnDeserialization(Object) Metoda

Definicja

Implementuje ISerializable interfejs i wywołuje zdarzenie deserializacji po zakończeniu deserializacji.Implements the ISerializable interface and raises the deserialization event when the deserialization is complete.

 virtual void System.Runtime.Serialization.IDeserializationCallback.OnDeserialization(System::Object ^ sender) = System::Runtime::Serialization::IDeserializationCallback::OnDeserialization;
void IDeserializationCallback.OnDeserialization (object sender);
abstract member System.Runtime.Serialization.IDeserializationCallback.OnDeserialization : obj -> unit
override this.System.Runtime.Serialization.IDeserializationCallback.OnDeserialization : obj -> unit
Sub OnDeserialization (sender As Object) Implements IDeserializationCallback.OnDeserialization

Parametry

sender
Object

Źródło zdarzenia deserializacji.The source of the deserialization event.

Implementuje

Wyjątki

SerializationInfoObiekt skojarzony z bieżącym SortedSet<T> wystąpieniem jest nieprawidłowy.The SerializationInfo object associated with the current SortedSet<T> instance is invalid.

Dotyczy