System.Collections.Generic Przestrzeń nazw

System.Collections.Generic Przestrzeń nazw zawiera interfejsy i klasy, które definiują kolekcji ogólnych, które pozwalają użytkownikom na tworzenie jednoznacznie określonych kolekcji, które zapewniają lepsze typu bezpieczeństwa i wydajności, niż nieogólnego silnie typizowane kolekcji. The System.Collections.Generic namespace contains interfaces and classes that define generic collections, which allow users to create strongly typed collections that provide better type safety and performance than non-generic strongly typed collections.

Klasy

CollectionExtensions

Zapewnia metody rozszerzające dla kolekcji ogólnych.Provides extension methods for generic collections.

Comparer<T>

Udostępnia klasę bazową dla implementacji IComparer<T> interfejsu ogólnego.Provides a base class for implementations of the IComparer<T> generic interface.

Dictionary<TKey,TValue>.KeyCollection

Reprezentuje kolekcję kluczy w Dictionary<TKey,TValue>.Represents the collection of keys in a Dictionary<TKey,TValue>. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

Dictionary<TKey,TValue>.ValueCollection

Reprezentuje kolekcję wartości w Dictionary<TKey,TValue>.Represents the collection of values in a Dictionary<TKey,TValue>. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

Dictionary<TKey,TValue>

Reprezentuje kolekcję kluczy i wartości.Represents a collection of keys and values.

EqualityComparer<T>

Udostępnia klasę bazową dla implementacji IEqualityComparer<T> interfejsu ogólnego.Provides a base class for implementations of the IEqualityComparer<T> generic interface.

HashSet<T>

Reprezentuje zestaw wartości.Represents a set of values.

KeyedByTypeCollection<TItem>

Zawiera kolekcję, której elementy są typami, które służą jako klucze.Provides a collection whose items are types that serve as keys.

KeyNotFoundException

Wyjątek, który jest generowany, gdy klucz określony do uzyskiwania dostępu do elementu w kolekcji nie jest zgodny z żadnym kluczem w kolekcji.The exception that is thrown when the key specified for accessing an element in a collection does not match any key in the collection.

KeyValuePair
LinkedList<T>

Reprezentuje połączoną listę.Represents a doubly linked list.

LinkedListNode<T>

Reprezentuje węzeł w LinkedList<T>.Represents a node in a LinkedList<T>. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

List<T>

Reprezentuje silnie wpisaną listę obiektów, do których można uzyskać dostęp za pomocą indeksu.Represents a strongly typed list of objects that can be accessed by index. Dostarcza metody do wyszukiwania, sortowania i manipulowania listami.Provides methods to search, sort, and manipulate lists.

Queue<T>

Reprezentuje pierwszą kolekcję obiektów w pierwszej kolejności.Represents a first-in, first-out collection of objects.

SortedDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection

Reprezentuje kolekcję kluczy w SortedDictionary<TKey,TValue>.Represents the collection of keys in a SortedDictionary<TKey,TValue>. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection

Reprezentuje kolekcję wartości w SortedDictionary<TKey,TValue>.Represents the collection of values in a SortedDictionary<TKey,TValue>. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

SortedDictionary<TKey,TValue>

Reprezentuje kolekcję par klucz/wartość, które są sortowane według klucza.Represents a collection of key/value pairs that are sorted on the key.

SortedList<TKey,TValue>

Reprezentuje kolekcję par klucz/wartość, które są posortowane według klucza w oparciu o IComparer<T> skojarzoną implementację.Represents a collection of key/value pairs that are sorted by key based on the associated IComparer<T> implementation.

SortedSet<T>

Reprezentuje kolekcję obiektów, które są utrzymywane w sortowanej kolejności.Represents a collection of objects that is maintained in sorted order.

Stack<T>

Reprezentuje kolekcję o rozmiarze "ostatniego" w pierwszej kolejności (LIFO) wystąpień tego samego typu.Represents a variable size last-in-first-out (LIFO) collection of instances of the same specified type.

SynchronizedCollection<T>

Zapewnia bezpieczną wielowątkowość kolekcji zawierającej obiekty typu określonego przez parametr generyczny jako elementy.Provides a thread-safe collection that contains objects of a type specified by the generic parameter as elements.

SynchronizedKeyedCollection<K,T>

Zapewnia bezpieczną wielowątkowość kolekcji zawierającej obiekty typu określonego przez parametr generyczny, które są pogrupowane według kluczy.Provides a thread-safe collection that contains objects of a type specified by a generic parameter and that are grouped by keys.

SynchronizedReadOnlyCollection<T>

Zapewnia bezpieczną wielowątkową kolekcję, która zawiera obiekty typu określonego przez parametr generyczn jako elementy.Provides a thread-safe, read-only collection that contains objects of a type specified by the generic parameter as elements.

Struktury

Dictionary<TKey,TValue>.Enumerator

Wylicza elementy Dictionary<TKey,TValue>.Enumerates the elements of a Dictionary<TKey,TValue>.

Dictionary<TKey,TValue>.KeyCollection.Enumerator

Wylicza elementy Dictionary<TKey,TValue>.KeyCollection.Enumerates the elements of a Dictionary<TKey,TValue>.KeyCollection.

Dictionary<TKey,TValue>.ValueCollection.Enumerator

Wylicza elementy Dictionary<TKey,TValue>.ValueCollection.Enumerates the elements of a Dictionary<TKey,TValue>.ValueCollection.

HashSet<T>.Enumerator

Wylicza elementy HashSet<T> obiektu.Enumerates the elements of a HashSet<T> object.

KeyValuePair<TKey,TValue>

Definiuje parę klucz/wartość, która może być ustawiona lub pobrana.Defines a key/value pair that can be set or retrieved.

LinkedList<T>.Enumerator

Wylicza elementy LinkedList<T>.Enumerates the elements of a LinkedList<T>.

List<T>.Enumerator

Wylicza elementy List<T>.Enumerates the elements of a List<T>.

Queue<T>.Enumerator

Wylicza elementy Queue<T>.Enumerates the elements of a Queue<T>.

SortedDictionary<TKey,TValue>.Enumerator

Wylicza elementy SortedDictionary<TKey,TValue>.Enumerates the elements of a SortedDictionary<TKey,TValue>.

SortedDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection.Enumerator

Wylicza elementy SortedDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection.Enumerates the elements of a SortedDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection.

SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection.Enumerator

Wylicza elementy SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection.Enumerates the elements of a SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection.

SortedSet<T>.Enumerator

Wylicza elementy SortedSet<T> obiektu.Enumerates the elements of a SortedSet<T> object.

Stack<T>.Enumerator

Wylicza elementy Stack<T>.Enumerates the elements of a Stack<T>.

Interfejsy

IAsyncEnumerable<T>

Udostępnia moduł wyliczający, który zapewnia asynchroniczne iteracje na wartościach określonego typu.Exposes an enumerator that provides asynchronous iteration over values of a specified type.

IAsyncEnumerator<T>

Obsługuje prostą asynchroniczną iterację w kolekcji ogólnej.Supports a simple asynchronous iteration over a generic collection.

ICollection<T>

Definiuje metody do manipulowania kolekcjami ogólnymi.Defines methods to manipulate generic collections.

IComparer<T>

Definiuje metodę, którą typ implementuje, aby porównać dwa obiekty.Defines a method that a type implements to compare two objects.

IDictionary<TKey,TValue>

Reprezentuje ogólną kolekcję par klucz/wartość.Represents a generic collection of key/value pairs.

IEnumerable<T>

Uwidacznia moduł wyliczający, który obsługuje prostą iterację w kolekcji określonego typu.Exposes the enumerator, which supports a simple iteration over a collection of a specified type.

IEnumerator<T>

Obsługuje prostą iterację w kolekcji ogólnej.Supports a simple iteration over a generic collection.

IEqualityComparer<T>

Definiuje metody do obsługi porównania obiektów pod kątem równości.Defines methods to support the comparison of objects for equality.

IList<T>

Reprezentuje kolekcję obiektów, do których można uzyskać dostęp indywidualnie przez indeks.Represents a collection of objects that can be individually accessed by index.

IReadOnlyCollection<T>

Reprezentuje kolekcję elementów o jednoznacznie określonym typie, tylko do odczytu.Represents a strongly-typed, read-only collection of elements.

IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>

Reprezentuje ogólną kolekcję par klucz/wartość tylko do odczytu.Represents a generic read-only collection of key/value pairs.

IReadOnlyList<T>

Reprezentuje kolekcję elementów tylko do odczytu, do których można uzyskać dostęp za pomocą indeksu.Represents a read-only collection of elements that can be accessed by index.

ISet<T>

Udostępnia interfejs podstawowy dla abstrakcji zestawów.Provides the base interface for the abstraction of sets.

Uwagi

Wiele typy generyczne kolekcji jest bezpośrednie analogs nierodzajowymi typów.Many of the generic collection types are direct analogs of nongeneric types. Dictionary<TKey,TValue> jest ogólny wersją Hashtable; używa ona ogólnych struktury KeyValuePair<TKey,TValue> wyliczenia zamiast DictionaryEntry.Dictionary<TKey,TValue> is a generic version of Hashtable; it uses the generic structure KeyValuePair<TKey,TValue> for enumeration instead of DictionaryEntry. List<T> jest ogólny wersją ArrayList.List<T> is a generic version of ArrayList. Występują ogólne Queue<T> i Stack<T> klasy, które odpowiadają nierodzajowymi wersji.There are generic Queue<T> and Stack<T> classes that correspond to the nongeneric versions. Istnieją wersje rodzajowymi i nierodzajowymi SortedList<TKey,TValue>.There are generic and nongeneric versions of SortedList<TKey,TValue>. Obie wersje są hybrydy słownik i listy.Both versions are hybrids of a dictionary and a list. SortedDictionary<TKey,TValue> Klasy generycznej jest słownikiem czysty i nie ma odpowiednika nierodzajowymi.The SortedDictionary<TKey,TValue> generic class is a pure dictionary and has no nongeneric counterpart. LinkedList<T> Klasy generycznej jest true połączoną listą i nie ma odpowiednika nierodzajowymi.The LinkedList<T> generic class is a true linked list and has no nongeneric counterpart.

Zobacz też