Hashtable.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę par klucz/wartość zawartych w Hashtable .Gets the number of key/value pairs contained in the Hashtable.

public:
 virtual property int Count { int get(); };
public virtual int Count { get; }
member this.Count : int
Public Overridable ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba par klucz/wartość zawartych w Hashtable .The number of key/value pairs contained in the Hashtable.

Implementuje

Uwagi

Pobieranie wartości tej właściwości jest O(1) operacją.Retrieving the value of this property is an O(1) operation.

Dotyczy