Hashtable.EqualityComparer Właściwość

Definicja

Pobiera IEqualityComparer do użycia dla Hashtable .Gets the IEqualityComparer to use for the Hashtable.

protected:
 property System::Collections::IEqualityComparer ^ EqualityComparer { System::Collections::IEqualityComparer ^ get(); };
protected System.Collections.IEqualityComparer EqualityComparer { get; }
protected System.Collections.IEqualityComparer? EqualityComparer { get; }
member this.EqualityComparer : System.Collections.IEqualityComparer
Protected ReadOnly Property EqualityComparer As IEqualityComparer

Wartość właściwości

IEqualityComparer

IEqualityComparerDo użycia dla Hashtable .The IEqualityComparer to use for the Hashtable.

Wyjątki

Właściwość ma ustawioną wartość, ale tabela skrótów została utworzona przy użyciu IHashCodeProvider i IComparer .The property is set to a value, but the hash table was created using an IHashCodeProvider and an IComparer.

Uwagi

IEqualityComparerZawiera zarówno funkcję porównującą, jak i dostawcę kodu skrótu.The IEqualityComparer includes both the comparer and the hash code provider. Jeśli IEqualityComparer jest używana w Hashtable konstruktorze, obiekty używane jako klucze w Hashtable nie są wymagane do przesłania Object.GetHashCode Object.Equals metod i.If an IEqualityComparer is used in the Hashtable constructor, the objects used as keys in the Hashtable are not required to override the Object.GetHashCode and Object.Equals methods.

Pobieranie wartości tej właściwości jest O(1) operacją.Retrieving the value of this property is an O(1) operation.

Dotyczy

Zobacz też