Hashtable.hcp Właściwość

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Pobiera lub ustawia obiekt, który może odnieść kody skrótów.Gets or sets the object that can dispense hash codes.

protected:
 property System::Collections::IHashCodeProvider ^ hcp { System::Collections::IHashCodeProvider ^ get(); void set(System::Collections::IHashCodeProvider ^ value); };
protected System.Collections.IHashCodeProvider hcp { get; set; }
[System.Obsolete("Please use EqualityComparer property.")]
protected System.Collections.IHashCodeProvider hcp { get; set; }
member this.hcp : System.Collections.IHashCodeProvider with get, set
Protected Property hcp As IHashCodeProvider

Wartość właściwości

Obiekt, który może odnieść kody skrótów.The object that can dispense hash codes.

Atrybuty

Wyjątki

Właściwość ma ustawioną wartość, ale tabela skrótów została utworzona przy użyciu IEqualityComparer.The property is set to a value, but the hash table was created using an IEqualityComparer.

Uwagi

Pobieranie wartości tej właściwości jest operacją O(1).Retrieving the value of this property is an O(1) operation.

Dotyczy

Zobacz też