Hashtable.KeyEquals(Object, Object) Metoda

Definicja

Porównuje konkretną wartość Object z określonym kluczem w Hashtable .Compares a specific Object with a specific key in the Hashtable.

protected:
 virtual bool KeyEquals(System::Object ^ item, System::Object ^ key);
protected virtual bool KeyEquals (object item, object key);
protected virtual bool KeyEquals (object? item, object key);
abstract member KeyEquals : obj * obj -> bool
override this.KeyEquals : obj * obj -> bool
Protected Overridable Function KeyEquals (item As Object, key As Object) As Boolean

Parametry

item
Object

ObjectDo porównania z key .The Object to compare with key.

key
Object

Klucz, który Hashtable ma zostać porównany z item .The key in the Hashtable to compare with item.

Zwraca

Boolean

true Jeśli item i key są równe; w przeciwnym razie false .true if item and key are equal; otherwise, false.

Wyjątki

item to null.item is null.

-lub--or- key to null.key is null.

Uwagi

Jeśli tabela skrótów została utworzona z określoną IComparer implementacją, ta metoda używa tej metody porównującej, czyli Compare ( item , key ).If the hash table was created with a specific IComparer implementation, this method uses that comparer; that is, Compare (item, key). W przeciwnym razie używa item.Equals(key) .Otherwise, it uses item.Equals(key).

Ta metoda jest O(1) operacją.This method is an O(1) operation.

Dotyczy

Zobacz też