Hashtable.Keys Właściwość

Definicja

Pobiera ICollection zawierający klucze z Hashtable.Gets an ICollection containing the keys in the Hashtable.

public:
 virtual property System::Collections::ICollection ^ Keys { System::Collections::ICollection ^ get(); };
public virtual System.Collections.ICollection Keys { get; }
member this.Keys : System.Collections.ICollection
Public Overridable ReadOnly Property Keys As ICollection

Wartość właściwości

ICollection zawierający klucze w Hashtable.An ICollection containing the keys in the Hashtable.

Implementuje

Uwagi

Kolejność kluczy w ICollection jest nieokreślona, ale jest to taka sama kolejność, jak skojarzone wartości w ICollection zwrócone przez metodę Values.The order of the keys in the ICollection is unspecified, but it is the same order as the associated values in the ICollection returned by the Values method.

Zwrócony ICollection nie jest kopią statyczną; Zamiast tego ICollection odwołuje się do kluczy w oryginalnym Hashtable.The returned ICollection is not a static copy; instead, the ICollection refers back to the keys in the original Hashtable. W związku z tym zmiany w Hashtable nadal są uwzględniane w ICollection.Therefore, changes to the Hashtable continue to be reflected in the ICollection.

Pobieranie wartości tej właściwości jest operacją O(1).Retrieving the value of this property is an O(1) operation.

Dotyczy

Zobacz też