Hashtable.OnDeserialization(Object) Metoda

Definicja

Implementuje ISerializable interfejs i wywołuje zdarzenie deserializacji po zakończeniu deserializacji.Implements the ISerializable interface and raises the deserialization event when the deserialization is complete.

public:
 virtual void OnDeserialization(System::Object ^ sender);
public virtual void OnDeserialization (object? sender);
public virtual void OnDeserialization (object sender);
abstract member OnDeserialization : obj -> unit
override this.OnDeserialization : obj -> unit
Public Overridable Sub OnDeserialization (sender As Object)

Parametry

sender
Object

Źródło zdarzenia deserializacji.The source of the deserialization event.

Implementuje

Wyjątki

SerializationInfoObiekt skojarzony z bieżącym Hashtable jest nieprawidłowy.The SerializationInfo object associated with the current Hashtable is invalid.

Uwagi

Ta metoda jest O(n) operacją, gdzie n is Count .This method is an O(n) operation, where n is Count.

Ponieważ Serializacja i deserializacja modułu wyliczającego dla elementu Hashtable może spowodować zmianę kolejności elementów, nie można kontynuować wyliczania bez wywoływania Reset metody.Because serializing and deserializing an enumerator for a Hashtable can cause the elements to become reordered, it is not possible to continue enumeration without calling the Reset method.

Dotyczy

Zobacz też