Hashtable.Values Właściwość

Definicja

Pobiera ICollection zawierający wartości z Hashtable .Gets an ICollection containing the values in the Hashtable.

public:
 virtual property System::Collections::ICollection ^ Values { System::Collections::ICollection ^ get(); };
public virtual System.Collections.ICollection Values { get; }
member this.Values : System.Collections.ICollection
Public Overridable ReadOnly Property Values As ICollection

Wartość właściwości

ICollection

ICollectionZawierający wartości z Hashtable .An ICollection containing the values in the Hashtable.

Implementuje

Uwagi

Kolejność wartości w elemencie ICollection jest nieokreślona, ale jest to taka sama kolejność, jak skojarzone klucze w ICollection zwracanym przez Keys metodę.The order of the values in the ICollection is unspecified, but it is the same order as the associated keys in the ICollection returned by the Keys method.

Zwracana wartość ICollection nie jest kopią statyczną; zamiast tego ICollection odwołuje się do wartości w oryginale Hashtable .The returned ICollection is not a static copy; instead, the ICollection refers back to the values in the original Hashtable. W związku z tym zmiany w Hashtable dalszym ciągu zostaną odzwierciedlone w ICollection .Therefore, changes to the Hashtable continue to be reflected in the ICollection.

Pobieranie wartości tej właściwości jest O(1) operacją.Retrieving the value of this property is an O(1) operation.

Dotyczy

Zobacz też