IDictionary.Clear Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie elementy z IDictionary obiektu.Removes all elements from the IDictionary object.

public:
 void Clear();
public void Clear ();
abstract member Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Wyjątki

IDictionaryObiekt jest tylko do odczytu.The IDictionary object is read-only.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak zaimplementować Clear metodę.The following code example demonstrates how to implement the Clear method. Ten przykład kodu jest częścią większego przykładu dostarczonego dla IDictionary klasy.This code example is part of a larger example provided for the IDictionary class.

public:
  virtual void Clear()
  {
    itemsInUse = 0;
  }
public void Clear() { ItemsInUse = 0; }
Public Sub Clear() Implements IDictionary.Clear
  ItemsInUse = 0
End Sub

Dotyczy