ImmutableArray<T>.Enumerator Struktura

Definicja

public: value class ImmutableArray<T>::Enumerator
public struct ImmutableArray<T>.Enumerator
type ImmutableArray<'T>.Enumerator = struct
Public Structure ImmutableArray(Of T).Enumerator

Parametry typu

T
Dziedziczenie
ImmutableArray<T>.Enumerator

Uwagi

Ważne

Ten moduł wyliczający powinien nie zaimplementować IDisposable.This enumerator should not implement IDisposable. Iterator który należy bezpośrednio w foreach pętli i nie powodują try/finally ramki w kliencie.The iterator should inline in a foreach loop and not result in a try/finally frame in the client.

Właściwości

Current

Pobiera bieżący element.Gets the current item.

Metody

MoveNext()

Przechodzi do następnej wartości w tablicy.Advances to the next value in the array.

Dotyczy