ImmutableHashSet<T>.Builder.Contains(T) Metoda

Definicja

Określa, czy niezmienny zestaw skrótów zawiera konkretną wartość.Determines whether the immutable hash set contains a specific value.

public:
 virtual bool Contains(T item);
public bool Contains (T item);
abstract member Contains : 'T -> bool
override this.Contains : 'T -> bool
Public Function Contains (item As T) As Boolean

Parametry

item
T

Obiekt, który ma zostać zlokalizowany w zestawie skrótów.The object to locate in the hash set.

Zwraca

Boolean

true Jeśli item zostanie znaleziony w zestawie skrótów; w przeciwnym razie false .true if item is found in the hash set ; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy