ImmutableHashSet<T>.Builder.IsSupersetOf(IEnumerable<T>) Metoda

Definicja

Określa, czy bieżący zestaw jest nadzbiorem określonej kolekcji.Determines whether the current set is a superset of a specified collection.

public:
 virtual bool IsSupersetOf(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ other);
public bool IsSupersetOf (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> other);
abstract member IsSupersetOf : seq<'T> -> bool
override this.IsSupersetOf : seq<'T> -> bool
Public Function IsSupersetOf (other As IEnumerable(Of T)) As Boolean

Parametry

other
IEnumerable<T>

Kolekcja do porównania z bieżącym zestawem.The collection to compare to the current set.

Zwraca

Boolean

true Jeśli bieżący zestaw jest nadzbiorem other ; w przeciwnym razie, false .true if the current set is a superset of other; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy