ImmutableHashSet<T>.Builder.Overlaps(IEnumerable<T>) Metoda

Definicja

Określa, czy bieżący zestaw pokrywa się z określoną kolekcją.Determines whether the current set overlaps with the specified collection.

public:
 virtual bool Overlaps(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ other);
public bool Overlaps (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> other);
abstract member Overlaps : seq<'T> -> bool
override this.Overlaps : seq<'T> -> bool
Public Function Overlaps (other As IEnumerable(Of T)) As Boolean

Parametry

other
IEnumerable<T>

Kolekcja do porównania z bieżącym zestawem.The collection to compare to the current set.

Zwraca

Boolean

true Jeśli bieżący zestaw i other współdzielą się z co najmniej jednym elementem wspólnym; w przeciwnym razie false .true if the current set and other share at least one common element; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy