ImmutableHashSet<T>.Builder.Remove(T) Metoda

Definicja

Usuwa pierwsze wystąpienie określonego obiektu z niezmiennego zestawu skrótów.Removes the first occurrence of a specific object from the immutable hash set.

public:
 virtual bool Remove(T item);
public bool Remove (T item);
abstract member Remove : 'T -> bool
override this.Remove : 'T -> bool
Public Function Remove (item As T) As Boolean

Parametry

item
T

Obiekt, który ma zostać usunięty z zestawu.The object to remove from the set.

Zwraca

Boolean

true Jeśli item został pomyślnie usunięty z zestawu; w przeciwnym razie false .true if item was successfully removed from the set ; otherwise, false. Ta metoda zwraca również false wartość item , jeśli nie została znaleziona w oryginalnym zestawie.This method also returns false if item is not found in the original set.

Implementuje

Wyjątki

Zestaw jest tylko do odczytu.The set is read-only.

Dotyczy