ImmutableHashSet<T>.Builder.SetEquals(IEnumerable<T>) Metoda

Definicja

Określa, czy bieżący zestaw i określona kolekcja zawierają te same elementy.Determines whether the current set and the specified collection contain the same elements.

public:
 virtual bool SetEquals(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ other);
public bool SetEquals (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> other);
abstract member SetEquals : seq<'T> -> bool
override this.SetEquals : seq<'T> -> bool
Public Function SetEquals (other As IEnumerable(Of T)) As Boolean

Parametry

other
IEnumerable<T>

Kolekcja do porównania z bieżącym zestawem.The collection to compare to the current set.

Zwraca

Boolean

true Jeśli bieżący zestaw jest równy other ; w przeciwnym razie, false .true if the current set is equal to other; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy