ImmutableHashSet<T>.Builder.IEnumerable<T>.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który iteruje po kolekcji.Returns an enumerator that iterates through the collection.

 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<T> ^ System.Collections.Generic.IEnumerable<T>.GetEnumerator() = System::Collections::Generic::IEnumerable<T>::GetEnumerator;
System.Collections.Generic.IEnumerator<T> IEnumerable<T>.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.Generic.IEnumerable<T>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<'T>
override this.System.Collections.Generic.IEnumerable<T>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<'T>
Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of T) Implements IEnumerable(Of T).GetEnumerator

Zwraca

IEnumerator<T>

Moduł wyliczający, który może służyć do iterowania po kolekcji.An enumerator that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ImmutableHashSet<T>.Builder wystąpienie jest rzutowane do IEnumerable<T> interfejsu.It can be used only when the ImmutableHashSet<T>.Builder instance is cast to an IEnumerable<T> interface.

Dotyczy