ImmutableHashSet<T>.Builder.UnionWith(IEnumerable<T>) Metoda

Definicja

Modyfikuje bieżący zestaw, tak aby zawierał wszystkie elementy, które znajdują się zarówno w bieżącym zestawie, jak i w określonej kolekcji.Modifies the current set so that it contains all elements that are present in both the current set and in the specified collection.

public:
 virtual void UnionWith(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ other);
public void UnionWith (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> other);
abstract member UnionWith : seq<'T> -> unit
override this.UnionWith : seq<'T> -> unit
Public Sub UnionWith (other As IEnumerable(Of T))

Parametry

other
IEnumerable<T>

Kolekcja do porównania z bieżącym zestawem.The collection to compare to the current set.

Implementuje

Dotyczy