ImmutableHashSet<T>.Union(IEnumerable<T>) Metoda

Definicja

Tworzy nowy, niezmienny zestaw skrótów, który zawiera wszystkie elementy, które są obecne w bieżącym zestawie lub w określonej kolekcji.Creates a new immutable hash set that contains all elements that are present in either the current set or in the specified collection.

public:
 System::Collections::Immutable::ImmutableHashSet<T> ^ Union(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ other);
public System.Collections.Immutable.ImmutableHashSet<T> Union (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> other);
member this.Union : seq<'T> -> System.Collections.Immutable.ImmutableHashSet<'T>
Public Function Union (other As IEnumerable(Of T)) As ImmutableHashSet(Of T)

Parametry

other
IEnumerable<T>

Kolekcja, z której mają zostać dodane elementy.The collection to add elements from.

Zwraca

ImmutableHashSet<T>

Nowy, niezmienny zestaw skrótów z dodanymi elementami; lub oryginalny zestaw, jeśli wszystkie elementy zostały już w zestawie.A new immutable hash set with the items added; or the original set if all the items were already in the set.

Dotyczy