ImmutableList<T>.Builder.AddRange(IEnumerable<T>) Metoda

Definicja

Dodaje serię elementów na końcu listy.Adds a series of elements to the end of this list.

public:
 void AddRange(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ items);
public void AddRange (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> items);
member this.AddRange : seq<'T> -> unit
Public Sub AddRange (items As IEnumerable(Of T))

Parametry

items
IEnumerable<T>

Elementy, które mają zostać dodane na końcu listy.The elements to add to the end of the list.

Dotyczy