ImmutableList<T>.Builder.RemoveAll(Predicate<T>) Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie elementy, które pasują do warunków zdefiniowanych przez określony predykat.Removes all the elements that match the conditions defined by the specified predicate.

public:
 int RemoveAll(Predicate<T> ^ match);
public int RemoveAll (Predicate<T> match);
member this.RemoveAll : Predicate<'T> -> int
Public Function RemoveAll (match As Predicate(Of T)) As Integer

Parametry

match
Predicate<T>

Delegat, który definiuje warunki elementów do usunięcia.The delegate that defines the conditions of the elements to remove.

Zwraca

Int32

Liczba elementów usuniętych z niezmiennej listy.The number of elements removed from the immutable list.

Dotyczy