ImmutableList<T>.Builder.IList.Clear Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie elementy z listy.Removes all items from the list.

 virtual void System.Collections.IList.Clear() = System::Collections::IList::Clear;
void IList.Clear ();
abstract member System.Collections.IList.Clear : unit -> unit
override this.System.Collections.IList.Clear : unit -> unit
Sub Clear () Implements IList.Clear

Implementuje

Wyjątki

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ImmutableList<T>.Builder wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the ImmutableList<T>.Builder instance is cast to an IList interface.

Dotyczy