ImmutableList<T>.Builder.IList.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ICollection<T> jest tylko do odczytu.Gets a value that indicates whether the ICollection<T> is read-only.

property bool System::Collections::IList::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.IList.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements IList.IsReadOnly

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli ICollection<T> jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie false .true if the ICollection<T> is read-only; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ImmutableList<T>.Builder wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the ImmutableList<T>.Builder instance is cast to an IList interface.

Dotyczy