ImmutableList<T>.Builder.IList.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość Object o określonym indeksie.Gets or sets the Object at the specified index.

property System::Object ^ System::Collections::IList::Item[int] { System::Object ^ get(int index); void set(int index, System::Object ^ value); };
object System.Collections.IList.Item[int index] { get; set; }
object? System.Collections.IList.Item[int index] { get; set; }
member this.System.Collections.IList.Item(int) : obj with get, set
 Property Item(index As Integer) As Object Implements IList.Item

Parametry

index
Int32

Indeks.The index.

Wartość właściwości

Object

Obiekt o określonym indeksie.The object at the specified index.

Implementuje

Dotyczy