ImmutableList<T>.Enumerator Struktura

Definicja

Wylicza zawartość drzewa binarnego.Enumerates the contents of a binary tree.

Pakiet NuGet: System. Collections. unzmienny (Informacje o niemodyfikowalnych kolekcjach i sposobie instalacji)NuGet package: System.Collections.Immutable (about immutable collections and how to install)

public: value class ImmutableList<T>::Enumerator : System::Collections::Generic::IEnumerator<T>
public struct ImmutableList<T>.Enumerator : System.Collections.Generic.IEnumerator<T>
type ImmutableList<'T>.Enumerator = struct
    interface IEnumerator<'T>
    interface IEnumerator
    interface IDisposable
Public Structure ImmutableList(Of T).Enumerator
Implements IEnumerator(Of T)

Parametry typu

T
Dziedziczenie
ImmutableList<T>.Enumerator
Implementuje

Uwagi

Ta struktura powinna być utrzymywana w synchronizacji z innymi dwoma modułami wyliczanymi drzewa System.Collections.Immutable.ImmutableSortedDictionary<TKey,TValue>.Enumerator binarnego: i System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<T>.Enumerator.This structure should be kept synchronized with the other two binary tree enumerators: System.Collections.Immutable.ImmutableSortedDictionary<TKey,TValue>.Enumerator and System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<T>.Enumerator.

Przestroga

Gdy ten moduł wyliczający jest używany jako typ wartości (czyli gdy nie jest opakowany), nie należy kopiować go przez przypisanie do drugiej zmiennej lub przez przekazanie go do innej metody.When this enumerator is used as a value type (that is, when it isn't boxed), do not copy it by assigning it to a second variable or by passing it to another method. Gdy ten moduł wyliczający jest usuwany, zwraca modyfikowalny stos typów odwołań do puli zasobów, a jeśli moduł wyliczający typ wartości jest kopiowany (co może być łatwo przypadkowo w przypadku przekazania wartości), istnieje ryzyko, że stos, który został już Powrót do puli zasobów może być nadal używany przez jeden z kopii modułu wyliczającego, co prowadzi do uszkodzenia lub wyjątków danych.When this enumerator is disposed of, it returns a mutable reference type stack to a resource pool, and if the value type enumerator is copied (which can easily happen unintentionally if you pass the value around), there is a risk that a stack that has already been returned to the resource pool may still be in use by one of the enumerator copies, leading to data corruption or exceptions.

Właściwości

Current

Pobiera element z bieżącego położenia modułu wyliczającego.Gets the element at the current position of the enumerator.

Metody

Dispose()

Zwalnia zasoby używane przez bieżące wystąpienie ImmutableList<T>.Enumerator klasy.Releases the resources used by the current instance of the ImmutableList<T>.Enumerator class.

MoveNext()

Zwiększa Wyliczenie do następnego elementu niemodyfikowalnej listy.Advances enumeration to the next element of the immutable list.

Reset()

Ustawia początkową pozycję modułu wyliczającego, która jest wcześniejsza niż pierwszy element na liście niemodyfikowalnej.Sets the enumerator to its initial position, which is before the first element in the immutable list.

Jawne implementacje interfejsu

IEnumerator.Current

Bieżący element.The current element.

Dotyczy

Bezpieczeństwo wątkowe

Ten typ jest bezpieczny wątkowo.This type is thread safe.