ImmutableQueue<T>.Enumerator.Current Właściwość

Definicja

Pobiera element z bieżącego położenia modułu wyliczającego.Gets the element at the current position of the enumerator.

public:
 property T Current { T get(); };
public T Current { get; }
member this.Current : 'T
Public ReadOnly Property Current As T

Wartość właściwości

T

Element w bieżącym położeniu modułu wyliczającego.The element at the current position of the enumerator.

Dotyczy