ImmutableSortedDictionary<TKey,TValue> Klasa

Definicja

Reprezentuje niemodyfikowalny posortowany słownik.Represents an immutable sorted dictionary.

Pakiet NuGet: System. Collections. unzmienny (Informacje o niemodyfikowalnych kolekcjach i sposobie instalacji)NuGet package: System.Collections.Immutable (about immutable collections and how to install)

generic <typename TKey, typename TValue>
public ref class ImmutableSortedDictionary sealed : System::Collections::Generic::ICollection<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue>>, System::Collections::Generic::IDictionary<TKey, TValue>, System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue>>, System::Collections::Generic::IReadOnlyCollection<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue>>, System::Collections::Generic::IReadOnlyDictionary<TKey, TValue>, System::Collections::IDictionary, System::Collections::Immutable::IImmutableDictionary<TKey, TValue>
public sealed class ImmutableSortedDictionary<TKey,TValue> : System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.Generic.IDictionary<TKey,TValue>, System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.Generic.IReadOnlyCollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>, System.Collections.Generic.IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>, System.Collections.IDictionary, System.Collections.Immutable.IImmutableDictionary<TKey,TValue>
type ImmutableSortedDictionary<'Key, 'Value> = class
  interface ICollection<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface seq<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface IEnumerable
  interface IDictionary<'Key, 'Value>
  interface IReadOnlyCollection<KeyValuePair<'Key, 'Value>>
  interface IReadOnlyDictionary<'Key, 'Value>
  interface ICollection
  interface IDictionary
  interface IImmutableDictionary<'Key, 'Value>
Public NotInheritable Class ImmutableSortedDictionary(Of TKey, TValue)
Implements ICollection(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue)), IDictionary, IDictionary(Of TKey, TValue), IEnumerable(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue)), IImmutableDictionary(Of TKey, TValue), IReadOnlyCollection(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue)), IReadOnlyDictionary(Of TKey, TValue)

Parametry typu

TKey

Typ klucza znajdującego się w słowniku.The type of the key contained in the dictionary.

TValue

Typ wartości zawartej w słowniku.The type of the value contained in the dictionary.

Dziedziczenie
ImmutableSortedDictionary<TKey,TValue>
Implementuje

Pola

Empty

Pobiera pusty posortowany słownik.Gets an empty immutable sorted dictionary.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę par klucz-wartość w niezmiennym posortowanym słowniku.Gets the number of key/value pairs in the immutable sorted dictionary.

IsEmpty

Pobiera wartość wskazującą, czy to wystąpienie niezmiennego posortowanego słownika jest puste.Gets a value that indicates whether this instance of the immutable sorted dictionary is empty.

Item[TKey]

TValue Pobiera skojarzoną z określonym kluczem.Gets the TValue associated with the specified key.

KeyComparer

Pobiera funkcję porównującą klucze dla niezmiennego posortowanego słownika.Gets the key comparer for the immutable sorted dictionary.

Keys

Pobiera klucze w niezmiennym posortowanym słowniku.Gets the keys in the immutable sorted dictionary.

ValueComparer

Pobiera funkcję porównującą wartości używaną do określenia, czy wartości są równe.Gets the value comparer used to determine whether values are equal.

Values

Pobiera wartości w niezmiennym posortowanym słowniku.Gets the values in the immutable sorted dictionary.

Metody

Add(TKey, TValue)

Dodaje element z określonym kluczem i wartością do niezmiennego posortowanego słownika.Adds an element with the specified key and value to the immutable sorted dictionary.

AddRange(IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>)

Dodaje określone pary klucz/wartość do niezmiennego posortowanego słownika.Adds the specific key/value pairs to the immutable sorted dictionary.

Clear()

Pobiera pusty, niezmiennego posortowany słownik, który ma takie same reguły porównania z kolejnością i kluczem/wartością jak to wystąpienie słownika.Retrieves an empty immutable sorted dictionary that has the same ordering and key/value comparison rules as this dictionary instance.

Contains(KeyValuePair<TKey,TValue>)

Określa, czy ten niezmienny posortowany słownik zawiera określoną parę klucz/wartość.Determines whether this immutable sorted dictionary contains the specified key/value pair.

ContainsKey(TKey)

Określa, czy ta niezmienna posortowana Mapa zawiera określony klucz.Determines whether this immutable sorted map contains the specified key.

ContainsValue(TValue)

Określa, czy niemodyfikowalny posortowany słownik zawiera element o określonej wartości.Determines whether the immutable sorted dictionary contains an element with the specified value.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który wykonuje iterację w niezmiennym posortowanym słowniku.Returns an enumerator that iterates through the immutable sorted dictionary.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Objectelementu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Remove(TKey)

Usuwa element o określonej wartości z niezmiennego posortowanego słownika.Removes the element with the specified value from the immutable sorted dictionary.

RemoveRange(IEnumerable<TKey>)

Usuwa elementy z określonymi kluczami z niezmiennego posortowanego słownika.Removes the elements with the specified keys from the immutable sorted dictionary.

SetItem(TKey, TValue)

Ustawia określony klucz i wartość w niezmiennym posortowanym słowniku, co może spowodować zastąpienie istniejącej wartości danego klucza.Sets the specified key and value in the immutable sorted dictionary, possibly overwriting an existing value for the given key.

SetItems(IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>)

Ustawia określone pary klucz/wartość w niezmiennym posortowanym słowniku, prawdopodobnie zastępując istniejące wartości kluczy.Sets the specified key/value pairs in the immutable sorted dictionary, possibly overwriting existing values for the keys.

ToBuilder()

Tworzy niemodyfikowalny posortowany słownik z tą samą zawartością co ten słownik, który może być efektywnie mutacją w wielu operacjach za pomocą standardowych, modyfikowalnych interfejsów.Creates an immutable sorted dictionary with the same contents as this dictionary that can be efficiently mutated across multiple operations by using standard mutable interfaces.

ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
TryGetKey(TKey, TKey)

Określa, czy ten słownik zawiera określony klucz.Determines whether this dictionary contains a specified key.

TryGetValue(TKey, TValue)

Pobiera wartość skojarzoną z określonym kluczem.Gets the value associated with the specified key.

ValueRef(TKey)

Zwraca odwołanie tylko do odczytu do wartości skojarzonej z podanym key.Returns a read-only reference to the value associated with the provided key.

WithComparers(IComparer<TKey>)

Pobiera wystąpienie niezmiennego posortowanego słownika, który używa określonej metody porównującej.Gets an instance of the immutable sorted dictionary that uses the specified key comparer.

WithComparers(IComparer<TKey>, IEqualityComparer<TValue>)

Pobiera wystąpienie niezmiennego posortowanego słownika, który używa określonych elementów porównujących klucz i wartość.Gets an instance of the immutable sorted dictionary that uses the specified key and value comparers.

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje elementy słownika do tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu tablicy.Copies the elements of the dictionary to an array, starting at a particular array index.

ICollection.IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, ICollection czy dostęp do elementu jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the ICollection is synchronized (thread safe).

ICollection.SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do ICollection.Gets an object that can be used to synchronize access to the ICollection.

ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Add(KeyValuePair<TKey,TValue>)
ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Clear()
ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.CopyTo(KeyValuePair<TKey,TValue>[], Int32)
ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.IsReadOnly
ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.Remove(KeyValuePair<TKey,TValue>)
IDictionary.Add(Object, Object)

Dodaje element z podanym kluczem i wartością do obiektu dictionary.Adds an element with the provided key and value to the dictionary object.

IDictionary.Clear()

Czyści to wystąpienie.Clears this instance.

IDictionary.Contains(Object)

Określa, czy obiekt niezmiennego słownika zawiera element z określonym kluczem.Determines whether the immutable dictionary object contains an element with the specified key.

IDictionary.GetEnumerator()

IDictionaryEnumerator Zwraca obiekt dla niezmiennego obiektu słownika.Returns an IDictionaryEnumerator object for the immutable dictionary object.

IDictionary.IsFixedSize

Pobiera wartość wskazującą, czy IDictionary obiekt ma stały rozmiar.Gets a value indicating whether the IDictionary object has a fixed size.

IDictionary.IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy jest ICollection<T> tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the ICollection<T> is read-only.

IDictionary.Item[Object]

Pobiera lub ustawia element z określonym kluczem.Gets or sets the element with the specified key.

IDictionary.Keys

Pobiera zawierający klucze IDictionary<TKey,TValue>. ICollection<T>Gets an ICollection<T> containing the keys of the IDictionary<TKey,TValue>.

IDictionary.Remove(Object)

Usuwa element z określonym kluczem z niezmiennego obiektu słownika.Removes the element with the specified key from the immutable dictionary object.

IDictionary.Values

Pobiera zawierający wartości z IDictionary<TKey,TValue>. ICollection<T>Gets an ICollection<T> containing the values in the IDictionary<TKey,TValue>.

IDictionary<TKey,TValue>.Add(TKey, TValue)
IDictionary<TKey,TValue>.Item[TKey]
IDictionary<TKey,TValue>.Keys
IDictionary<TKey,TValue>.Remove(TKey)
IDictionary<TKey,TValue>.Values
IEnumerable.GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który dokonuje iteracji w kolekcji.Returns an enumerator that iterates through a collection.

IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>.GetEnumerator()
IImmutableDictionary<TKey,TValue>.Add(TKey, TValue)
IImmutableDictionary<TKey,TValue>.AddRange(IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>)
IImmutableDictionary<TKey,TValue>.Clear()
IImmutableDictionary<TKey,TValue>.Remove(TKey)
IImmutableDictionary<TKey,TValue>.RemoveRange(IEnumerable<TKey>)
IImmutableDictionary<TKey,TValue>.SetItem(TKey, TValue)
IImmutableDictionary<TKey,TValue>.SetItems(IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>)

Metody rozszerzania

GetValueOrDefault<TKey,TValue>(IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>, TKey)

Tries to get the value associated with the specified key in the dictionary.

GetValueOrDefault<TKey,TValue>(IReadOnlyDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue)

Tries to get the value associated with the specified key in the dictionary.

Remove<TKey,TValue>(IDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue)

Tries to remove the value with the specified key from the dictionary.

TryAdd<TKey,TValue>(IDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue)

Tries to add the specified key and value to the dictionary.

Contains<TKey,TValue>(IImmutableDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue)

Określa, czy określony niezmienny słownik zawiera określoną parę klucz/wartość.Determines whether the specified immutable dictionary contains the specified key/value pair.

GetValueOrDefault<TKey,TValue>(IImmutableDictionary<TKey,TValue>, TKey)

Pobiera wartość danego klucza, jeśli w słowniku istnieje pasujący klucz.Gets the value for a given key if a matching key exists in the dictionary.

GetValueOrDefault<TKey,TValue>(IImmutableDictionary<TKey,TValue>, TKey, TValue)

Pobiera wartość danego klucza, jeśli w słowniku istnieje pasujący klucz.Gets the value for a given key if a matching key exists in the dictionary.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>)

DataRow T IEnumerable<T> Zwraca obiekt, DataRow który zawiera kopie obiektów, z uwzględnieniem obiektu wejściowego, w którym parametr generyczny jest. DataTableReturns a DataTable that contains copies of the DataRow objects, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption)

Kopiuje DataRow obiekty do określonego DataTable, przy użyciu obiektu wejściowego IEnumerable<T> , w którym jest T DataRowparametr generyczny.Copies DataRow objects to the specified DataTable, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption, FillErrorEventHandler)

Kopiuje DataRow obiekty do określonego DataTable, przy użyciu obiektu wejściowego IEnumerable<T> , w którym jest T DataRowparametr generyczny.Copies DataRow objects to the specified DataTable, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

IEnumerable KonwertujeIQueryabledo.Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Ancestors<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca kolekcję elementów, które zawierają elementy nadrzędne każdego węzła w kolekcji źródłowej.Returns a collection of elements that contains the ancestors of every node in the source collection.

Ancestors<T>(IEnumerable<T>, XName)

Zwraca przefiltrowany kolekcji elementów, które zawierają elementy nadrzędne każdego węzła w kolekcji źródłowej.Returns a filtered collection of elements that contains the ancestors of every node in the source collection. Kolekcja zawiera tylko elementy, które XName mają zgodne.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

DescendantNodes<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca kolekcję węzłów podrzędnych każdego dokumentu i elementu w kolekcji źródłowej.Returns a collection of the descendant nodes of every document and element in the source collection.

Descendants<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca kolekcję elementów, które zawierają elementy podrzędne każdego elementu i dokumentu w kolekcji źródłowej.Returns a collection of elements that contains the descendant elements of every element and document in the source collection.

Descendants<T>(IEnumerable<T>, XName)

Zwraca przefiltrowany kolekcji elementów, które zawierają elementy podrzędne każdego elementu i dokumentu w kolekcji źródłowej.Returns a filtered collection of elements that contains the descendant elements of every element and document in the source collection. Kolekcja zawiera tylko elementy, które XName mają zgodne.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

Elements<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca kolekcję elementów podrzędnych każdego elementu i dokumentu w kolekcji źródłowej.Returns a collection of the child elements of every element and document in the source collection.

Elements<T>(IEnumerable<T>, XName)

Zwraca filtrowaną kolekcję elementów podrzędnych każdego elementu i dokumentu w kolekcji źródłowej.Returns a filtered collection of the child elements of every element and document in the source collection. Kolekcja zawiera tylko elementy, które XName mają zgodne.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

InDocumentOrder<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca kolekcję węzłów, która zawiera wszystkie węzły w kolekcji źródłowej, posortowane w kolejności dokumentu.Returns a collection of nodes that contains all nodes in the source collection, sorted in document order.

Nodes<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca kolekcję węzłów podrzędnych każdego dokumentu i elementu w kolekcji źródłowej.Returns a collection of the child nodes of every document and element in the source collection.

Remove<T>(IEnumerable<T>)

Usuwa każdy węzeł w kolekcji źródłowej z węzła nadrzędnego.Removes every node in the source collection from its parent node.

Dotyczy

Bezpieczeństwo wątkowe

Ten typ jest bezpieczny wątkowo.This type is thread safe.