ImmutableSortedSet<T>.Builder.ItemRef(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera odwołanie tylko do odczytu do elementu zestawu w danej lokalizacji index .Gets a read-only reference to the element of the set at the given index.

public:
 T& ^ ItemRef(int index);
public ref readonly T ItemRef (int index);
member this.ItemRef : int -> 'T
Public Function ItemRef (index As Integer) As T

Parametry

index
Int32

Indeks "0" elementu w zestawie, który ma zostać zwrócony.The 0-based index of the element in the set to return.

Zwraca

T

Odwołanie tylko do odczytu do elementu w danej pozycji.A read-only reference to the element at the given position.

Dotyczy