ImmutableSortedSet<T>.Builder.SymmetricExceptWith(IEnumerable<T>) Metoda

Definicja

Modyfikuje bieżący zestaw tak, aby zawierał tylko elementy, które są obecne w bieżącym zestawie lub w określonej kolekcji, ale nie oba.Modifies the current set so that it contains only elements that are present either in the current set or in the specified collection, but not both.

public:
 virtual void SymmetricExceptWith(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ other);
public void SymmetricExceptWith (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> other);
abstract member SymmetricExceptWith : seq<'T> -> unit
override this.SymmetricExceptWith : seq<'T> -> unit
Public Sub SymmetricExceptWith (other As IEnumerable(Of T))

Parametry

other
IEnumerable<T>

Kolekcja do porównania z bieżącym zestawem.The collection to compare to the current set.

Implementuje

Dotyczy