ImmutableSortedSet<T>.Builder.ICollection<T>.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest tylko do odczytu.Gets a value that indicates whether this instance is read-only.

property bool System::Collections::Generic::ICollection<T>::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.Generic.ICollection<T>.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.Generic.ICollection<T>.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements ICollection(Of T).IsReadOnly

Wartość właściwości

Boolean

Zawsze wartość false.Always false.

Implementuje

Dotyczy