ImmutableSortedSet<T>.Builder.ICollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do programu ICollection jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value that indicates whether access to the ICollection is synchronized (thread-safe).

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
member this.System.Collections.ICollection.IsSynchronized : bool
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli dostęp do programu ICollection jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo); w przeciwnym razie false .true if access to the ICollection is synchronized (thread-safe); otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ImmutableSortedSet<T>.Builder wystąpienie jest rzutowane do ICollection interfejsu.It can be used only when the ImmutableSortedSet<T>.Builder instance is cast to an ICollection interface.

Dotyczy